โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับ 104 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 2561

การลดความขุ่นของน้ำ โดยการใช้สารเคมีร่วมกับการปลูกบัวสาย กรณีศึกษา: แหล่งน้ำปิดในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DECREASING OF WATER TURBIDITY BY CHEMICAL SUBSTANCE USE AND NYMPHAEA LOTUS L. CULTIVATION: A CASE STUDY OF CLOSED WATER SYSTEM IN DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY)

บทคัดย่อ
      

การวิจัยเรื่องการลดความขุ่นของน้ำ โดยการใช้สารเคมีร่วมกับการปลูกบัวสาย กรณีศึกษา: แหล่งน้ำปิดในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณสมบัติของน้ำในแหล่งน้ำปิด และ 2) เพื่อศึกษาความสามารถของสารเคมีและการปลูกบัวสายในการลดความขุ่นของน้ำ 2 แหล่ง เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ใช้กลุ่มตัวอย่างที่นำมาทดลองจาก แหล่งน้ำบริเวณศาลาธรรมธัช และบริเวณศูนย์วัฒนธรรม วิเคราะห์ผลโดยศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม วัดคุณสมบัติของแหล่งน้ำ ประกอบด้วย ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  ค่าการนำไฟฟ้า ค่าความขุ่นของน้ำ ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ค่าอุณหภูมิช่วงเวลา 09.00 น.  และค่าอุณหภูมิช่วงเวลา 15.00 น.โดยใช้สถิติเปรียบเทียบค่าด้วยวิธีการ (one-way repeated measure ANOVA)  ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณสมบัติของแหล่งน้ำปิดทั้ง 2 แหล่ง แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าความขุ่นของน้ำ ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ และค่าอุณหภูมิ อย่างไรก็ตามคุณสมบัติของน้ำทั้งสองแหล่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สัตว์น้ำสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ 2) ความสามารถของสารเคมีและการปลูกบัวสายเพื่อลดความขุ่นของน้ำ พบว่าการปลูกบัวสาย สามารถลดความขุ่นของน้ำได้ดีกว่าการใช้สายเคมีเพียงอย่างเดียว ผลการวิจัยนี้จึงนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการลดความขุ่นของแหล่งนี้ได้ดียิ่งขึ้น

คำสำคัญ:

ความขุ่นของน้ำ สารส้มน้ำ ปูนขาว บัวสาย


Abstract
      

This research study focused on reducing the water turbidity through chemical compound usage and Nymphaea lotus L. cultivation. The case study was implemented at the enclosed bodies of water at Dhurakij Pundit University. The main objectives of the study were 1) to investigate the quality of both bodies of water and 2) to study the efficacy of chemical compound and Nymphaea lotus L. in reducing the water turbidity between the two bodies of water. This experimental research examined the quality of water from the body of water near Sala Thammathat and near the Cultural Center. The quality of both bodies of water related to acidity (pH), conductivity, turbidity, dissolved oxygen, 9 a.m. temperature and 3 p.m. temperature were analyzed using one-way repeated measure ANOVA. They were evaluated by Central Laboratory and Greenhouse Complex at Kamphaengsaen Campus, Kasetsart University, Nakhon Pathom. The findings of this research revealed that: 1) The quality of water in both bodies of water had statistically significant difference in acidity (pH), turbidity, dissolved oxygen, and temperature. However, the water condition for both bodies of water was at standard level for living creatures to survive. 2) The efficacy of chemical compound and Nymphaea lotus L. in reducing water turbidity indicated that Nymphaea lotus L. cultivation could reduce the turbidity of water in higher level than using only chemical compound. Based on the research findings, it showed the appropriate method in reducing water turbidity.

Keywords:

Water Turbidity, Aluminum Sulfate, Lime, Nymphaea lotus L.อ่าน 274 ครั้ง ดาวน์โหลด 9 ครั้ง

Go to top of page