โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับ 104 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 2561

การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะการทำวิจัยของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (DEVELOPMENT OF RESEARCH KNOWLEDGE, UNDERSTANDING AND SKILLS OF STUDENTS THROUGH RESEARCH-BASED LEARNING ACTIVITIES)

บทคัดย่อ
      

การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะการทำวิจัยของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัย   เป็นฐาน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์ คือ 1) พัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะการทำวิจัยของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning: RBL) 2) ศึกษาผลการเรียนรายวิชา ED501 สถิติและวิจัยทางการศึกษา  3) เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ประชากรเป้าหมาย คือ นักศึกษาที่เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา  2558 จำนวน 28 คน  และปีการศึกษา 2559 จำนวน 34 คนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ED501 สถิติและวิจัยทางการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการทำวิจัย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) ผลการเรียนรายวิชา ED501 สถิติและวิจัยทางการศึกษา นักศึกษาปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559  สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จำนวน 23 คน และ 23 คนคิดเป็นร้อยละ 82.14 และ 67.64   3) เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาทั้ง 2 ปีไม่แตกต่างกันอย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คำสำคัญ:

การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะการทำวิจัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน


Abstract
      

This research was a Quasi-Experimental Design with the objectives as follows: 1) to develop graduate students’ knowledge, understanding and skills through a research-based learning activity (RBL), 2) to investigate their learning achievement in ED501: Statistics and Research in Education, and 3) to compare their satisfaction of the research-based learning activity. The target population in the study consisted of graduate students from two the academic year: 2015 and 2016. Twenty-eight students were the academic year 2015 students and thirty-four were the graduate students of the academic year 2016. They took a course in the Curriculum and Instruction Program (Saturday and Sunday Program), College of Educational Sciences (CES), Dhurakij Pundit University. The course in which they had enrolled was Statistics and Research in Education (ED 501). The results of the study found that 1) after the instructional activity, all of the 62 graduate students had a level of research knowledge, understanding and skills, compared with their level measured before the activity, and the difference was significant at .05 level, 2) in terms of their learning achievement, it was found that 23 students (82.14%) out of the total of 28 students in academic year 2015 passed the learning criteria of 80%. Out of the total number of 34 students in academic year 2016, 23 students or 67.64% passed the learning criteria of 80%, and 3) the satisfaction of the two groups was not statistically significantly different from one another at .05 level. 

Keywords:

Development of Research Knowledge, Understanding and Skills, Research Based Learning Activity อ่าน 274 ครั้ง ดาวน์โหลด 26 ครั้ง

Go to top of page