โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับ 104 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 2561

การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยประเภทผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (THE DEVELOPMENT OF LOGISTICS QUALITY STANDARD FOR INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS IN THAILAND)

บทคัดย่อ
      

การวิจัยเรื่องการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยประเภทผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการขึ้นจากสภาพปัญหาปัจจุบัน คือยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยสำหรับผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็นการเฉพาะ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานของผู้ประกอบการในธุรกิจดังกล่าว รูปแบบการวิจัยได้ดำเนินการเป็นลักษณะผสมผสานระหว่างงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการวิจัยและเครื่องมือการวิจัยต่างๆ ได้แก่ การวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์องค์ประกอบ การสนทนากลุ่มเฉพาะ และการใช้แบบสอบถาม ผลของการวิจัย ได้นำเสนอเกณฑ์มาตรฐานฯใหม่ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐาน9ด้าน ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์และการวางแผนการจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธ์ 2) การจัดการกระบวนการ 3) การจัดการและพัฒนาทุนมนุษย์ 4) ลูกค้าและการตลาด 5) การร่วมมือกับคู่ค้าในโซ่อุปทาน 6) นวัตกรรมและเทคโนโลยี 7) ความปลอดภัยและความมั่นคง8)การประเมินผล และ 9) ผลการปฏิบัติงาน โดยมีตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น 42 ตัวชี้วัดสำหรับเกณฑ์ทั้ง 9 ด้านดังกล่าวผลของการนำเกณฑ์มาตรฐานฯ ดังกล่าวไปประเมินสภาพการดำเนินงานของผู้ประกอบการจำนวน 140 บริษัท พบว่าผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ทั้ง 9 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 6 ด้าน และอยู่ในระดับต่ำ 3 ด้าน ได้แก่ 1) นวัตกรรมและเทคโนโลยี 2) ความปลอดภัยและความมั่นคง และ 3) ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้ยังได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาองค์กรสำหรับปรับปรุงผลการปฏิบัติในระดับต่ำเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

คำสำคัญ:

การจัดการโลจิสติกส์ เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์ ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ


Abstract
      

The research on the development of quality standard for Thai logistics business for international freight forwarders, is generated from the current issue that there is no specific quality standard for Thai logistics business for international freight forwarders. Indeed, the standard is greatly importance for the development of potentialities and standards of companies in such businesses. The research model is conducted as a combination of qualitative and quantitative research. Research methodology and research tools that are used, including documentary analysis, interview, component analysis, group discussion, and questionnaire. The research results demonstrate new quality standard which consists of the standards in 9 areas: 1) Vision and strategic planning, 2) Process management, 3) Human capital management and development, 4) Customers and marketing, 5) Supply chain collaboration, 6) Innovation and technology, 7) Safety and security, 8) Evaluation and 9) Performance. Total number of indicators, for all standards in 9 areas are 42 indicators. The new quality standard is used for the evaluation of operating conditions in 140 companies. As a result of the performance in 9 areas, there are 6 areas that are in moderate performance level. Whereas, 3 areas in low performance level, which are innovation and technology, safety and security, and performance. In addition, the research gives ways to improve companies that have low performance in order to enhance efficiency and increase capability to sustainable competitive advantages.

Keywords:

Logistic Managements, Quality Standard for Logistics Business, International Freight Forwardersอ่าน 359 ครั้ง ดาวน์โหลด 65 ครั้ง

Go to top of page