โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับ 104 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 2561

การประเมินความต้องการจำเป็นของครูด้านการสร้างแบบทดสอบ (NEEDS ASSESSMENT OF TEACHERS IN ACHIEVEMENT TEST DEVELOPMENT)

บทคัดย่อ
      

การประเมินความต้องการจำเป็นของครูด้านการสร้างแบบทดสอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) กำหนดและจัดลำดับความต้องการจำเป็นของครูด้านการสร้างแบบทดสอบ และ 2) วิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกิดความต้องการจำเป็นของครูด้านการสร้างแบบทดสอบ ขั้นระบุความต้องการจำเป็นเก็บข้อมูลจากครูระดับมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 25 คน โดยใช้แบบบันทึกการพิจารณาความต้องการจำเป็นของครูในด้านการสร้างแบบทดสอบ แล้วคำนวณหาสัดส่วนและร้อยละของแต่ละด้าน  ขั้นวิเคราะห์สาเหตุความต้องการจำเป็นเก็บข้อมูลจากกลุ่มครูระดับมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 63 คน โดยใช้แบบสอบถาม แล้วจัดเรียงลำดับตามค่ามัธยฐานสำหรับมาตรแบบกลุ่ม ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น พบว่า ด้านตัวเลือกมีความต้องการจำเป็นมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านระดับพฤติกรรม และด้านข้อคำถามตามลำดับ 2) การวิเคราะห์สาเหตุของความต้องการจำเป็นของครูในการสร้างแบบทดสอบ พบว่า สาเหตุด้านระยะเวลาในการสร้างแบบสอบมากที่สุด รองลงมาคือ สาเหตุด้านการไม่สร้างตารางวิเคราะห์แบบทดสอบ (test blueprint) และขาดประสบการณ์ในการสร้างข้อสอบเพื่อวัดพฤติกรรมในระดับสูง ตามลำดับ

คำสำคัญ:

การประเมินความต้องการจำเป็น  การสร้างแบบทดสอบ  ตารางวิเคราะห์แบบทดสอบ


Abstract
      

Needs assessment of teachers in achievement test development aimed to 1) identify and prioritize teacher’s needs of achievement test development, and 2) analyze the cause of teacher’s needs of achievement test development. In identification of needs phase, samples were 25 teachers from secondary school under Office of The Basic Education Commission (OBEC) in Bangkok. Research data was collected by memorandum of needs of teacher in achievement test development. Afterward, samples were 63 teachers from secondary school under Office of The Basic Education Commission in Bangkok for analysis of needs phase. Data collection was conducted via questionnaire, and then data was prioritized by Category Scales and Fishbone diagram. The research finding were as follows: 1) The most important needs of teachers were domain of alternatives followed by domain of behavior, and domain of test item. 2) In analysis of needs of teachers in achievement test development, time consumption for achievement test development were the most important one. The second analysis of needs was a deprivation of test blueprint and finally, inexperience in item development for higher-order behavior measurement.

Keywords:

Needs Assessment, Achievement Test Development, Test Blueprintอ่าน 428 ครั้ง ดาวน์โหลด 57 ครั้ง

Go to top of page