โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับ 104 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 2561

การแบ่งปันความรู้ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: การวิเคราะห์พหุระดับ (EMPLOYEES' KNOWLEDGE SHARING IN THE PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY: A MULTILEVEL ANALYSIS)

บทคัดย่อ
      

การแบ่งปันความรู้มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งสาหรับองค์การ ช่วยให้องค์การเติบโต มีนวัตกรรมเกิดขึ้น ช่วยพัฒนาบุคลากร รวมไปถึงป้องกันความรู้สูญหายไปจากองค์การ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อการแบ่งปันความรู้ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ไปยังคลังความรู้ขององค์การ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์พหุระดับ ตัวอย่างที่ใช้ในการทาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงาน 912 คน จาก 60 สานักงาน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อการแบ่งปันความรู้ของพนักงาน กฟภ. ไปยังคลังความรู้ขององค์การ พบว่า ตัวแปรระดับบุคคล ได้แก่ ภาพลักษณ์ ความสนุกในการช่วยเหลือ และการรับรู้ความสามารถของตนเอง ตัวแปรระดับองค์การ ได้แก่ วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการแบ่งปันความรู้ของพนักงาน กฟภ. ผลของงานวิจัยนี้จะช่วยทาให้ กฟภ. สามารถวางกลยุทธ์ในการจัดการความรู้ภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนาความรู้ไปใช้ยกระดับการให้บริการพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ที่ กฟภ. ได้ตั้งไว้

คำสำคัญ:

การแบ่งปันความรู้ การวิเคราะห์พหุระดับ


Abstract
      

Knowledge sharing plays a very important role in organizations because knowledge sharing leads to organizational growth and innovation as well as develops an organization’s personnel. It also prevents knowledge from being lost from organizations. This research is aimed to analyze the multilevel factors affecting employees’ knowledge sharing in the Provincial Electricity Authority (PEA) to be stored in the organizational repositories using the multilevel analysis technique. The sample of this research consisted of 912 employees from 60 offices. The results of the analysis of multilevel variables affecting employees’ knowledge sharing in the PEA to be stored in the organizational repositories indicated that the individual-level variables, namely image, enjoyment in helping others, and knowledge self-efficacy, as well as the organizational-level variable, or learning culture, had positive effects on PEA employees’ knowledge sharing. The results of this research will help PEA to strategize knowledge management effectively and the knowledge can be used to upgrade electric energy services efficiently and reliably for a better quality of life, and sustainable socio-economy in accordance with the PEA’s vision.

Keywords:

Knowledge Sharing, Multilevel Analysisอ่าน 373 ครั้ง ดาวน์โหลด 42 ครั้ง

Go to top of page