โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับที่ 103 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 2561

IKIGAI The Japanese Secret to a Long and Happy Life

บทคัดย่อ
      

หนังสือเล่มนี้เขียนโดย Héctor García และ Francesc Miralles มีเนื้อหาสะท้อนความคิดในแง่มมุมของความเข้าใจ การสร้างสมดุล การมองโลก มองชีวิต การให้คุณค่าของชีวิต ได้เข้าใจความหมายของ Passion/ mission/ vocation/ profession ในแง่มมุมของการลงตัวที่แคกต่างจากนิยามปกติ.....ซึ่งทั้งหมดนี้คนญี่ปุ่นเรียกว่า IKIGAI  หรือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ .....

ดังนั้นหนังสือเล่มนี้ซึ่งตีพิมพ์ทั้งฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลเป็นภาษาไทย จึงมีคุณค่าคู่ควรต่อการอ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการมีชีวิตอยู่ อย่างมีคุณค่าตามวิถีของคนญี่ปุ่น ซึ่งน่าจะสามารถนำมาปรับให้เข้ากับบริบทของคนไทยได้

คำสำคัญ:


Abstract
      

Keywords:อ่าน 252 ครั้ง ดาวน์โหลด 13 ครั้ง

Go to top of page