โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับที่ 103 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 2561

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของประกันภัยรายย่อย: การทบทวนวรรณกรรม (FACTORS AFFECTING MICROINSURANCE GROWTH: LITERATURE REVIEW)

บทคัดย่อ
      

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อยถูกออกแบบมาเพื่อช่วยขจัดความเสี่ยงภัยให้กับผู้มีรายได้น้อย และการใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อยจะทำให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น โดยธุรกิจประกันภัยที่สามารถเข้าถึงลูกค้าประกันภัยรายย่อยจำนวนมากจะทำให้ธุรกิจสามารถมีกำไรและเติบโตได้ แต่ในความเป็นจริงพบว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อยของผู้มีรายได้น้อยยังอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างต่ำ ดังนั้น บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของการประกันภัยรายย่อยตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2006 – ค.ศ. 2017  เพื่อค้นหาปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้งานประกันภัยรายย่อยคงอยู่และเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ผลการทบทวนวรรณกรรมพบปัจจัยสำคัญจำนวนมากที่เกิดจาก 1)ผู้เอาประกันภัย ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคล ทัศนะคติด้านความเสี่ยง ทักษะความรู้ด้านการเงิน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย2)ผู้รับประกันภัย ได้แก่ราคาของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ค่าสินไหมทดแทน คุณภาพของการบริการ และความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัยรวมทั้งตัวแทน/นายหน้าของบริษัท และ 3) หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและองค์กรต่างๆที่ไม่แสวงหากำไร ปัจจัยเหล่านี้นำไปสู่การสร้างกรอบแนวคิดใหม่ในการวิจัย อันจะทำให้งานวิจัยในอนาคตครอบคลุมปัจจัยต่างๆมากขึ้นในทุกประเด็น

คำสำคัญ:

ประกันภัยรายย่อย การเติบโต ความเสี่ยง ความน่าเชื่อถือ คุณภาพการบริการ ความรู้ด้านการเงิน/ประกันภัย


Abstract
      

Microinsurance products are designed to help eliminate the risk to low - income people. The use of microinsurance products will make the low - income people can live better quality. The insurance industry, which has access to a large number of microinsurance clients, will make it profitable and grow. But in fact, it was found in the last decade that demand for microinsurance products is still relatively low. As a result, the article aims to review the literature on the factors that influence the growth of microinsurance during year 2006 - 2017 to identify key factors that will help microinsurance grow continuously. The literature review found a number of important factors that came from 1) the insured person including personal characteristics, risk attitudes, financial literacy, understanding of insurance, 2) the insurer that is price and trust of microinsurance products, claim amount, quality of services, trust in insurance companies and their agent, 3) other relevant agencies such as promotion and support from government agencies and non-profit organizations. These factors lead to the creation of new conceptual frameworks for research that will make future research more comprehensive on every issue

Keywords:

Microinsurance, Growth, Risk, Trust, Quality of Services, Knowledge of Finance/Insuranceอ่าน 308 ครั้ง ดาวน์โหลด 30 ครั้ง

Go to top of page