โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับที่ 103 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 2561

แนวทางการพัฒนายุติธรรมชุมชนของตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น (THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY JUSTICE OF NONGKO SUB-DISTRICT, KRANUAN DISTRICT, KHONKAEN PROVINCE)

บทคัดย่อ
      

การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนายุติธรรมชุมชนของตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนายุติธรรมชุมชนของตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นต้นแบบของศูนย์ยุติธรรมชุมชนพื้นที่อื่นๆ ซึ่งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองโกเป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2559 ประเภทรางวัลการพัฒนาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการและสร้างแรงจูงใจ ให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เป็นกรณีศึกษาที่ดีอันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานยุติธรรมชุมชนเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของประเทศและกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งแนวทางการพัฒนางานยุติธรรมชุมชนของศูนย์ยุติธรรมชุมชนของตำบลหนองโก มีแนวทางคือ 1. การผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง 2. การนำภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 3. การส่งเสริมและสร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานยุติธรรมจังหวัด กระทรวงยุติธรรมกับชุมชน 4. ให้มีเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนมาจากประชาชนมากกว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐและ 5. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักที่มีกฎหมายรองรับการดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจที่ดี ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนมากขึ้น

คำสำคัญ:

แนวทางการพัฒนา ยุติธรรมชุมชน ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น


Abstract
      

This study purports to examine possible guidelines towards the development of community justice in Nongko sub-district, Kranuan district, Khon Kaen, of which can be established as a piloting model for other community justice centres. The Nongko centre received the award for Excellence in Participatory Governance in 2016. The award is recognised as a way to support and foster public participation and to generate incentives for those who wish to improve and develop administrative governance, following the goals and national strategic plans set out by the government and the Ministry of Justice (MOJ), and to provide, as well as achieve, greater and more concrete public benefits and interest. The proposed framework and guidelines consist of the following aspects: 1) a push towards stricter law implementation and enforcement; 2) establishing and fostering public participation; 3) supporting and facilitating collaboration between MOJ provincial offices and the local community; 4) setting up community justice networks and assigning a community justice committee, of which its majority comes from local representatives rather than state’s authority; and 5) instituting responsible agencies that are legally recognised with a concrete operating framework so as to create positive incentives towards establishing concrete cooperation and relationships between the government and the public at large.  

Keywords:

Development, Community Justice, Nong Go Sub-District, Kranuan District, KhonKaen Provinceอ่าน 302 ครั้ง ดาวน์โหลด 29 ครั้ง

Go to top of page