โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับที่ 103 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 2561

การสอบบัญชีในยุค Big Data (AUDITING IN BIG DATA ERA)

บทคัดย่อ
      

การสอบบัญชีภายใต้สภาพแวดล้อมที่ Big Data เข้ามามีบทบาทสำคัญกำลังเป็นความท้าทายที่ผู้สอบบัญชีต้องเผชิญ ซึ่งปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของการสอบบัญชีในยุคนี้คือการพิจารณาหาแนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลBig Data อย่างเป็นระบบ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของการสอบบัญชีในอนาคต บทความวิชาการฉบับนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ Big Data ความหมายของ Big Data ในบริบทของงานสอบบัญชี การประยุกต์ใช้ศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) กับการสอบบัญชี และข้อเสนอแนะสำหรับแนวทางในการบูรณาการ Big Data กับการสอบบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปการบูรณาการควรประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 3 ฝ่าย คือ องค์กรผู้รับบริการสอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี และหน่วยงานสนับสนุนภายนอก ได้แก่ สถาบันการศึกษาและสภาวิชาชีพบัญชี และเพื่อให้การบูรณาการเกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ควรพิจารณาในประเด็นที่สำคัญ 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ระดับการใช้ Big Data ขององค์กรผู้รับบริการสอบบัญชีในการดำเนินธุรกิจที่จะมีผลต่อการสอบบัญชีเพื่อให้สำนักงานสอบบัญชีสามารถปรับตัวให้กับสภาพแวดล้อมของการตรวจสอบที่เปลี่ยนแปลงไป และการพิจารณาบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานสนับสนุนที่ควรมี

คำสำคัญ:

แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ การสอบบัญชี


Abstract
      

A prevailing big challenge encountered by auditors in the era of Big Data for a successful audit is to investigate the means to benefit for applying Big Data systematically. Hence, the purpose of this paper is to prepare professional practitioners including all parties involved in meet the emerging change in audit. It covers the following topics: basic knowledge in Big Data, definition of Big Data in the context of audit, application of data analytics in audit work, and suggestion for guideline of effective integration of Big Data into auditing. Generally, three parties should be involved in the integration of Big Data into audit work: audit firm’s clients, audit firms, and external supporting organizations. The latter encompass educational institutions and professional organizations. In order to drive the integration guideline efficiently, two major factors should be considered. One consideration is related to analysis of the level of the effect on auditing from using the clients’ Big Data in their operations. In addition, the appropriate roles and duties of the supporting organization should be considered.

Keywords:

Big Data, Auditingอ่าน 415 ครั้ง ดาวน์โหลด 59 ครั้ง

Go to top of page