โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับที่ 103 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 2561

อิทธิพลของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อความตั้งใจคงอยู่ ของพนักงานวิศวกรกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง (THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ON INTENTIONS TO STAY OF GENERATION Y ENGINEER EMPLOYEES AT INDUSTRIAL ESTATE IN RAYONG)

บทคัดย่อ
      

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความตั้งใจคงอยู่ของพนักงาน 2) ประเมินการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นอยู่ของพนักงาน และ 3) วิเคราะห์อิทธิพลของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อความตั้งใจคงอยู่ของพนักงาน โดยกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยพนักงานวิศวกรกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง จำนวน 405 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบ และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ

ผลการวิจัยพบว่า พนักงานวิศวกรกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยองมีระดับความตั้งใจคงอยู่ในระดับสูง ผลการสกัดองค์ประกอบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นอยู่ได้องค์ประกอบทั้งหมด 10 องค์ประกอบ ได้แก่ ค่าตอบแทน การออกแบบงาน การพัฒนาอาชีพ สิ่งจูงใจและผลประโยชน์เกื้อกูล การวิเคราะห์งาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน การฝึกอบรมและพัฒนา พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ การจัดการผลการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยของพนักงาน โดยทำการประเมินระดับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 10 องค์ประกอบพบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ ซึ่งจากการวิเคราะห์อิทธิพลของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อความตั้งใจคงอยู่ของพนักงานวิศวกรกลุ่มเจเนอเรชั่นวายพบว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านค่าตอบแทน การพัฒนาอาชีพ ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และการฝึกอบรมและพัฒนา มีอิทธิพลต่อความตั้งใจคงอยู่ของพนักงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คำสำคัญ:

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความตั้งใจคงอยู่ เจเนอเรชั่นวาย


Abstract
      

The objectives of this research were 1) to studythe levels of intentions to stay of employees, 2) to evaluate currenthuman resource management practices of employees and 3) to analyze the influence of human resource management on intentions to stay. Samples were collected by questionnaires from Generation Y Engineer Employees at Industrial Estate in Rayong for 405 samples. The statistics used in analyzing the data were frequency, percentage, mean, standard deviation, factor analysis, and multiple regression.

The analysis result showed thatgeneration y engineer employees at industrial estate in Rayonghave a high level of intentions to stay. Ten factors were extracted by factor analysis.Sequentially, the extractedfactors are compensation, job design, career development, incentive and benefits, job analysis, work-life balance, training and development, employee-labor relations, performance management and safety. There are ten practices of human resource management that already exist have a high level of agreement. The analysis results have showed that human resource management were included compensation, career development, work-life balance and training and development had influenced on intentions to stay of generation y engineer employees with a statistical significance level of 0.05.

Keywords:

Human Resource Management, Intentions to stay, Generation Y อ่าน 280 ครั้ง ดาวน์โหลด 33 ครั้ง

Go to top of page