โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับที่ 103 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 2561

องค์ประกอบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่10ของสถานประกอบการในกลุ่มบริการ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (THE ELEMENTS OF FINANCIAL REPORTING STANDARD NO. 10 OF THE ENTERPRISE ON THE GROUP OF SERVICES, REAL ESTATE AND CONSTRUCTION LISTED IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND)

บทคัดย่อ
      

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ศึกษาองค์ประกอบเกี่ยวกับลักษณะของการบันทึกบัญชี รอบระยะเวลาบัญชี นโยบายการบัญชี และการกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่องงบการเงินรวม กลุ่มตัวอย่างสำหรับการทำวิจัยนี้คือผู้ทำบัญชีของสถานประกอบการกลุ่มบริการและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 152 บริษัท ประกอบด้วยกลุ่มบริการจำนวน 61 บริษัทและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างจำนวน 91 บริษัท  เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยเป็นแบบสอบถาม ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน

ผลการวิจัย พบว่าลักษณะการบันทึกบัญชี รอบระยะเวลาบัญชี นโยบายการบัญชี  การกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิในกลุ่มบริการกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

คำสำคัญ:

ลักษณะของการบันทึกบัญชี รอบระยะเวลาบัญชี นโยบายการบัญชี  การกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิ


Abstract
      

The objective of this study is to investigate the elements of the nature of accounting records, accounting period, accounting policy, and the determination of the net asset value of the Financial Reporting Standard No.10: Consolidation. The sample group consisted of accountants working for 152 companies listed in The Stock Exchange of Thailand; comprising 61 groups of service companies, and 91 real estate and construction companies. The research tools utilized in this study were questionnaires and statistical programs were applied to for analyzing basic statistics.

The research outcomes revealed that the nature of accounting records, accounting period, accounting policy, and the determination of the net asset value of the sample group was statistically significant

Keywords:

Nature of Accounting Records, Accounting Period, Accounting Policy, Determination of Net Asset valueอ่าน 293 ครั้ง ดาวน์โหลด 35 ครั้ง

Go to top of page