โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับที่ 103 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 2561

ลักษณะของสื่อและการเข้าถึงสื่อที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารผ่านป้ายโฆษณาดิจิทัล กรณีศึกษาร้านกาแฟสดระดับกลาง (INFLUENCE OF MEDIA CHARACTERISTICS AND MEDIA ACCESS ON INFORMATION EXPOSURE VIA DIGITAL SIGNAGE: A CASE STUDY OF MEDIUM-LEVEL FRESH COFFEE SHOPS)

บทคัดย่อ
      

การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการรับรู้ข่าวสารผ่านป้ายโฆษณาดิจิทัล 2) ลักษณะของสื่อที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารผ่านป้ายโฆษณาดิจิทัล และ 3) การเข้าถึงสื่อที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารผ่านป้ายโฆษณาดิจิทัล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มผู้ใช้บริการร้านกาแฟสดระดับกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 400  คน

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 20-30ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท และมีประสบการณ์เกี่ยวกับสื่อป้ายโฆษณา เคยได้ยินเกี่ยวกับสื่อประเภทนี้ ผลจากการวัดระดับความสำคัญพบว่าปัจจัยลักษณะสื่อด้านข้อความ ด้านภาพ เสียงและภาพเคลื่อนไหว และด้านการออกแบบกราฟิกมีความสำคัญในระดับมาก การเข้าถึงสื่อ ด้านปัญหาจากสื่อ และด้านตำแหน่งการติดตั้งมีความสำคัญในระดับมาก ส่วนการรับรู้ข่าวสารผ่านป้ายโฆษณาดิจิทัล ด้านความง่ายต่อการใช้งาน และด้านการรับรู้ประโยชน์มีความสำคัญในระดับมาก

ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุและประสบการณ์เกี่ยวกับสื่อที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารผ่านป้ายโฆษณาดิจิทัลในภาพรวมแตกต่างกัน ส่วนลักษณะสื่อมีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อป้ายโฆษณาดิจิทัลในภาพรวม โดยด้านการออกแบบกราฟิกมีอิทธิพลสูงที่สุด ส่วนการเข้าถึงสื่อมีอิทธิพลสูงที่สุดต่อการรับรู้ข่าวสารผ่านป้ายโฆษณาดิจิทัลในภาพรวม โดยด้านตำแหน่งการติดตั้งมีอิทธิพลสูงที่สุด

คำสำคัญ:

ลักษณะสื่อ การเข้าถึงสื่อ การรับรู้ข่าวสาร ป้ายโฆษณาดิจิทัล


Abstract
      

This study aims to examine; 1) personal factors influencing on information exposure via digital signage, 2) media characteristics influencing on information exposure via digital signage, and 3) media access influencing on information exposure via digital signage. Four-hundred consumers of medium level of Fresh Coffee Shop in Bangkok and Perimeters were participated in this study.

The results indicated that most of respondents were male, 20-30 years old, bachelor degree, monthly income less than 15,000 baht, and had advertising signage-related experience or had heard about this type of media. The influential determination revealed that media characteristics in content, visual, auditory, and animated factors as well as graphic design had high influence. The media access in terms of media problems and install locations had high influence. The information exposure via digital signage in terms of easy to use and benefit perception had high influence.

The hypothesis testing revealed that service users who had different age and media-related experience had different effect on information exposure via digital signage in overall. Media characteristics had influence on information exposure via digital signage in overall which graphic design had the highest influence.

Keywords:

Media Characteristics, Media Access, Information Exposure, Digital Signageอ่าน 304 ครั้ง ดาวน์โหลด 28 ครั้ง

Go to top of page