โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับที่ 103 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 2561

ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปประเภทไส้กรอก ในร้านสะดวกซื้อ A ในกรุงเทพมหานคร (BRAND IMAGE THAT INFLUENCE THE DECISION-MAKING PROCESS OF BUYING SAUSAGE IN CONVENIENCE STORE A IN BANGKOK)

บทคัดย่อ
      

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารแปรรูปประเภทไส้กรอกในร้านสะดวกซื้อ A จังหวัดกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ตัวอย่าง คือ ผู้ที่เคยซื้ออาหารแปรรูปประเภทไส้กรอกในกลุ่มกรุงเทพกลาง จำนวน 400 คน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การถดถอยพหุคูณ

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านชื่อเสียงตราสินค้ามีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยเฉพาะในขั้นตอนด้านการรับรู้ความต้องการ การค้นหาข้อมูลและพฤติกรรมภายหลังการซื้อ

ต่อมาพบว่าภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านเครื่องหมายตราสินค้ามีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อด้านการรับรู้ความต้องการและพฤติกรรมภายหลังการซื้อ นอกจากนั้นยังพบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้ามีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยเฉพาะในขั้นตอนด้านการรับรู้ความต้องการ การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมภายหลังการซื้อ สุดท้ายภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านประเทศผู้ผลิตสินค้ามีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อทั้ง 5 ด้าน

คำสำคัญ:

ภาพลักษณ์ตราสินค้า กระบวนการตัดสินใจซื้อ อาหารแปรรูปประเภทไส้กรอก ร้านสะดวกซื้อ


Abstract
      

The purpose of the study was to determine brand image that influence the decision-making process of buyer sausage in convenience store “A” in Bangkok. The data collection was done through questionnaires by 400 who have bought sausages in the Bangkok central group. Multiple regression analysis was used to test the hypothesis.

The results show that brand reputation that influences the decision-making process specific calls in step of problem recognition, information search and post purchase behavior.

Later show that brand mark that influences the decision-making process specific calls in step of problem recognition and post purchase behavior. Moreover, we found the product quality certificate that influences the decision-making process specific calls in step of problem recognition, evaluation of alternative, purchase decision and post purchase behavior. Finally, we found brand image of manufacturer’s country has an influences in 5 aspects of decision-making process

Keywords:

Brand Image, Decision-Making Process, Sausages, Convenience Store อ่าน 843 ครั้ง ดาวน์โหลด 31 ครั้ง

Go to top of page