โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับที่ 103 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 2561

ผลของยาสมุนไพรไทยตำรับตรีผลาในผู้ที่มีภาวะอ้วนระดับ 1 ที่มารับบริการในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (EFFECTS OF THIPHALA HERBAL FORMULA IN OBESITY STAGE 1 SUBJECTS AT MAHARAJ NAKHONSITHAMMARAT HOSPITAL)

บทคัดย่อ
      

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสมุนไพรตำรับตรีผลา ต่อดัชนีมวลกาย  รอบเอว  ระดับน้ำตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด และคุณภาพชีวิตในผู้ที่เป็นภาวะอ้วนระยะที่ 1

การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิค แบบสุ่ม กลุ่มทดลองจำนวน 20 คน รับประทานยาสมุนไพรตำรับตรีผลา จำนวน 1800 มิลลิกรัม และ กลุ่มควบคุมจำนวน 20 คน รับประทานยาหลอก โดยทำการวัดดัชนีมวลกาย  รอบเอว ระดับน้ำตาลหลังอดอาหาร ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม ระดับไขมันแอลดีแอล ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ และคุณภาพชีวิต ก่อนและหลังรับประทานยาสมุนไพรครบ 8 สัปดาห์  โดยทุกคนจะได้รับคำแนะนำการปฎิบัติตัวตามโปรแกรมการลดน้ำหนัก

เมื่อจบการวิจัย โดยการเปรียบเทียบตัวแปรก่อนและหลังการรับประทานยาสมุนไพรในแต่ละกลุ่ม  พบว่า ในกลุ่มทดลอง รอบเอวและระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมมีค่าเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนในกลุ่มควบคุม มีระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม มีค่าเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนตัวแปรอื่นมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยใช้ Wilcoxon Signed Ranks Test ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 แต่เมื่อนำผลต่างของตัวแปรก่อนและหลังรับประทานยาสมุนไพร มาเปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยใช้ Mann-Whitney U Test ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

คำสำคัญ:

ตรีผลา อ้วน  


Abstract
      

Purposes of this study were to explore the effects of Triphala herbal formula on body mass index, waist circumference, fasting blood sugar, Hemoglobin A1C, triglyceride, LDL-cholesterol, and quality of life in obesity stage 1 subjects.

The study was double-blind randomized control trail. The forty volunteers were randomized into two groups,       twenty persons is a study group taking Triphala herbal formula 1800 mg per day and twenty persons is control group, taking placebo drug. Body mass index, fasting blood sugar, Hemoglobin A1C, triglyceride, LDL-cholesterol, and WHO-quality of life questionnaire were compared before and after 8 weeks.

By using Wilcoxon Signed Ranks Test at 95% confidence level was applied to compare variables before and after taken herbal drugs in each groups. In study group, waist circumference and Hemoglobin A1C were statistically significant changed. In control group, Hemoglobin A1C was statistically significant changed. Other variables were no statistically significant changed.  But Triphala herbal formula did not statistically significant change body mass index, waist circumference, fasting blood sugar, Hemoglobin A1C, triglyceride, LDL-cholesterol, and quality of life in obesity stage 1 subjects compared with placebo drugs by using Mann-whitney U test at 95% confidence level.

Keywords:

Triphala, Obesity 



อ่าน 311 ครั้ง ดาวน์โหลด 27 ครั้ง

Go to top of page