โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับที่ 103 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 2561

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของนักท่องเที่ยวชาวอาเซียนในประเทศไทย (FACTORS AFFECTING PURCHASING BEHAVIOR OF ASEAN TOURISTS IN THAILAND)

บทคัดย่อ
      

ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระบุว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศอาเซียนที่เดินทางมาประเทศไทยเพิ่มขึ้นขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง 8.6 ล้านคนในปีพ.ศ. 2559 ปรากฎการณ์นี้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอื่นๆ เช่น ธุรกิจการบิน และเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อรักษาสภาวะเชิงบวกนี้ไว้ จึงอาจจำเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมการซื้อและปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของนักท่องเที่ยวชาวอาเซียนในประเทศไทย เช่น ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลด้วยสื่อสังคมออนไลน์ งานวิจัยเชิงสำรวจนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้าและใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวอาเซียนในประเทศไทยจำนวน 100 คนจาก 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติไคสแควร์ (X2-test)

ผลจากการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด เป็นเพศหญิง และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 500-1,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักท่องเที่ยวชาวอาเซียนที่มีความแตกต่างกันในด้านประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ และเชื้อชาติจะมีพฤติกรรมการการซื้อขณะท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน เช่น ระยะเวลาที่พักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง นอกจากนี้ยังพบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ (เฟสบุ้คและอินสตาแกรม) และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวอาเซียนในประเทศไทย

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คำสำคัญ:

นักท่องเที่ยวชาวอาเซียนในประเทศไทย พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลด้วยสื่อสังคมออนไลน์ พฤติกรรมการซื้อของนักท่องเที่ยว


Abstract
      

Department of Tourism of Thailand indicates that tourists’ arrivals from ASEAN countries to Thailand have been increasing up to 8.6 million in 2016. This phenomenon is significant in driving several related industries e.g. airlines business and the Thai economy. To maintain this positive circumstance, we might need to address the purchasing behavior and its possible influencing factors e.g. socio-demographic profiles and the social media search behavior of ASEAN tourists who travel to Thailand. This study is a survey research using a quota sampling and questionnaires to collect data from one-hundred tourists of five ASEAN countries including Cambodia, Laos, Myanmar, Malaysia and the Philippines who travelled to Thailand. Data was analyzed by using descriptive statistics and the hypotheses were tested by using Chi-Square (X2-test).

This study found majority of respondents are single, female and earn average monthly income of 500-1,000 USD. Results of hypothesis testing revealed that ASEAN tourists in Thailand who have different socio-demographic profiles e.g. gender, age and nationality are likely to be different in terms of their purchasing behavior e.g. length of stay and average spending amount per trip. Moreover, we found that there is a significant relationship between social media search behavior (by Facebook and YouTube platforms) and purchasing behavior of ASEAN tourists in Thailand at significant level of 0.05.

Keywords:

ASEAN Tourists in Thailand, Social Media Search Behavior, Tourist’s Purchasing Behaviorอ่าน 357 ครั้ง ดาวน์โหลด 41 ครั้ง

Go to top of page