โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับที่ 103 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 2561

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกร้านค้าปลีกจำหน่ายสินค้าออร์แกนิค อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแบบเฉพาะ (ร้านกรีน) (FACTORS INFLUENCING CONSUMER’S CHOICES OF GREEN SHOP)

บทคัดย่อ
      

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกร้านค้าปลีกจำหน่ายสินค้าออร์แกนิค อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแบบเฉพาะ (ร้านกรีน) จำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสุขภาพ ปัจจัยสังคม และทัศนคติ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกร้านกรีนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากตัวอย่างที่เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและเคยเข้าซื้อสินค้าที่ร้านกรีน จำนวน 404 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วยค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติเชิงอนุมาน  ประกอบด้วยสถิติค่าที ค่าความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  ผลการศึกษาพบว่า

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกร้านกรีนด้านการสื่อสารแบบปากต่อปากในการแนะนำร้านกรีนแตกต่างกัน  จากการศึกษายังพบว่า  ปัจจัยสุขภาพด้านการรับประทานอาหารและด้านการออกกําลังกาย ปัจจัยสังคมด้านการได้รับการยอมรับของกลุ่ม และทัศนคติ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการเลือกร้านกรีน  นอกจากนี้ ปัจจัยสุขภาพด้านการรับประทานอาหาร ปัจจัยสังคมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการได้รับการยอมรับของกลุ่ม และทัศนคติ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากในการแนะนำร้านกรีน 

คำสำคัญ:

ร้านกรีน สินค้าออร์แกนิค พฤติกรรมผู้บริโภค 


Abstract
      

The objectives of this research are to compare consumer behavior, as classified by demographic characteristics in selecting Green Shop—a specialty retail store that provides organic products, healthy food, and natural products. Also, the study aims to investigate the effects of health-related and social-related factors and attitude on the consumer behavior in selecting Green Shop. A survey was conducted among 404 consumers who reside in Bangkok and use to buy products at Green Shop. The data were analyzed by using descriptive statistics, i.e., mean, percentage, and standard deviation, inferential statistics, i.e., independent     t-test and one-way analysis of variance, and multiple regression analysis. The results show that:     

The consumers residing in Bangkok who have different demographic characteristics-age, educational level, and occupation will have different level of word of mouth to introduce Green Shop to the others. In addition, food consumption and exercising behaviors, recognition from a group, and attitude towards Green Shop significantly influence consumers’ intention to buy products in Green Shop. Moreover, food consumption behavior, environmental responsibility, recognition from a group, and attitude towards Green Shop significantly influence consumers’ word of mouth behavior to recommend Green Shop to the others

Keywords:

Green Shop, Organic Products, Consumer Behavior   อ่าน 297 ครั้ง ดาวน์โหลด 28 ครั้ง

Go to top of page