โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับที่ 103 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 2561

ปัจจัยความสำเร็จและความยั่งยืนของธุรกิจเพื่อสังคมในการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย (SUCCESS FACTORS AND SUSTAINABILITY OF SOCIAL ENTERPRISES IN COMMUNITY-BASED TOURISM IN THAILAND)

บทคัดย่อ
      

ธุรกิจเพื่อสังคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทยมีจำนวนหนึ่งที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จ แต่ปัจจัยความสำเร็จนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดทางวิชาการ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญและความยั่งยืนของธุรกิจเพื่อสังคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศ  การศึกษานี้มีกลุ่มตัวอย่างคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจเพื่อสังคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 4 ชุมชนทั่วประเทศไทย จำนวน 350 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  ผลการศึกษาพบปัจจัยความสำเร็จสำคัญ 3 ประการที่เป็นลักษณะร่วมของทุกชุมชน ได้แก่ 1) ความเป็นผู้นำ  2) ความเป็นของแท้และมีอัตลักษณ์ และ 3) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการเป็นเจ้าของธุรกิจของภาคีการท่องเที่ยว ปัจจัยแห่งความสำเร็จเหล่านี้จึงควรนำมาพิจารณาในการบริหารจัดการและการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอื่น เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จและความยั่งยืนทางธุรกิจต่อไป

คำสำคัญ:

ปัจจัยความสำเร็จ  การท่องเที่ยวโดยชุมชน  กิจการเพื่อสังคม  ความยั่งยืนทางธุรกิจ  


Abstract
      

A handful of Community-based Tourism Social Enterprise (CBT-SE) in Thailand have been recognized as successful cases. Academically, what made those CBT-SE successful remained unknown. This study aims to identify the success factors of CBT-SE in Thailand that might lead to CBT-SE business sustainability. The sample group included 350 stakeholders from four successful CBT-SE cases in Thailand. Data were collected by using questionnaire and structured interview. The analysis of data was undergone by both quantitative and qualitative methods including descriptive statistics, thematic analysis and confirmatory factor analysis. The findings revealed three essential success factors: 1) Leadership, 2) Authenticity and Identity, and 3) Stakeholder Participation and Ownership that all case studies have in common. These factors should have been considering when managing and developing other CBT-SE for success and sustainability. 

Keywords:

Success Factors, Community-Based Tourism, Social Enterprise, Business Sustainabilityอ่าน 309 ครั้ง ดาวน์โหลด 54 ครั้ง

Go to top of page