โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับที่ 103 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 2561

ความสำคัญของทักษะวิชาชีพบัญชีตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศทางการบัญชี ฉบับที่ 3 ในโครงการสหกิจศึกษา (THE IMPORTANCE OF PROFESSIONAL SKILLS OF THE INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD NO. 3 IN THE COOPERATIVE EDUCATION PROGRAM)

บทคัดย่อ
      

การวิจัยครั้งนี้สืบเนื่องมาจากหลักสูตรการบัญชีได้จัดการการเรียนการสอนในรูปโครงการสหกิจศึกษาทางการบัญชี  โดยกำหนดให้นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพบัญชีกับสถานประกอบการอย่างน้อย 16 สัปดาห์ เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะทางวิชาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสำคัญของทักษะวิชาชีพบัญชีตามข้อกำหนดมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  (International Education Standards for Professional Accountants-3: IES-3) ในโครงการสหกิจศึกษา 2) เพื่อค้นหาแนวทางในการปรับปรุงโครงการสหกิจศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรการบัญชีในอนาคต ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้สำเร็จการศึกษา นักศึกษา รวมถึงพี่เลี้ยงของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาปี 2557 และปี 2558 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการประมวลผล งานวิจัยนี้จากการอ่านค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ผลตรงกันระหว่างผู้ตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์บัณฑิตและพี่เลี้ยงของสถานประกอบการ ผลการวิจัยพบว่า ทักษะที่สำคัญลำดับที่ 1 คือทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร ลำดับที่ 2 ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล  เมื่อได้ทดสอบด้วยสมการถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า เฉพาะทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อทักษะทางวิชาชีพบัญชีในโครงการสหกิจศึกษาทางการบัญชี อย่างมีนัยสำคัญในระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

คำสำคัญ:

โครงการสหกิจศึกษา  ทักษะวิชาชีพบัญชี


Abstract
      

This research is based on the accounting curriculum that is taught in the form of Co-operative Education Project (Co-op). This curriculum requires students to emphasize work-based learning in terms of professional accounting in business environment at least 16 weeks in order to enhance their professional skills before graduation. Therefore, the aim of this project are 1) to shed light on an importance of accounting professional skills in accordance with The International Education Standards for Professional Accountants-3 (IES 3) in the Co-operative Education Project and 2) to explore a guideline to improve the Co-operative Education Project of accounting students in the future. Questionnaires and in-depth interviews were used to collect data from graduates, students, and corporate trainers, who used to take part in the Co-operative Education Project in 2014 and 2015, respectively. Statistical measures were used in this research such as the average (mean), standard deviation, multiple regression analysis, and related data processing. The descriptive statistics and regression results show that the two most important skills are the interpersonal and communication skill, and the personality skill, respectively. However, in multiple regressions model for statistically significant at the 0.05 level shows that only the interpersonal and communication skill is associated with the accounting professional skills in the Co-operative Education Project.

Keywords:

Co-operative Education Project, Accounting Professional Skillอ่าน 277 ครั้ง ดาวน์โหลด 26 ครั้ง

Go to top of page