โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับที่ 103 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 2561

ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำตามทฤษฎีวิถีทาง – เป้าหมายกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3จังหวัดนนทบุรี (THE RELATIONSHIP BETWEEN PATH-GOAL THEORY LEADERSHIP AND MANAGEMENT OF ACADEMIC ADMINISTRATORS UNDER THE JURISDICTION OF SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3, NONTHABURI PROVINCE)

บทคัดย่อ
      

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผู้นำตามทฤษฎีวิถีทาง – เป้าหมาย  2) ระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำตามทฤษฎีวิถีทาง – เป้าหมายกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี จำนวนทั้งสิ้น 340 คน โดยทำการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามทฤษฎีวิถีทาง – เป้าหมายตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ลำดับแรก คือ ด้านสนับสนุน รองลงมา คือ ด้านมุ่งความสำเร็จ ด้านสั่งการ และด้านมีส่วนร่วม ตามลำดับ 2) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ลำดับแรก คือ ด้านการวัดผลและประเมินผล รองลงมา คือ  ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามลำดับ และ 3) ภาวะผู้นำตามทฤษฎีวิถีทาง – เป้าหมาย กับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง

คำสำคัญ:

ภาวะผู้นำ ทฤษฎีวิถีทาง-เป้าหมาย การบริหารงานวิชาการ


Abstract
      

This study aims to: 1) study the level of leadership according to the path – goal theory; 2) study the level of academic management of school administrators; and 3) study the relationship between leadership according to the path – goal theory and the academic management by the teacher's comments under the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office, Area 3, Nonthaburi Province. The population employed is 340 teachers, under the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office, Area 3, Nonthaburi Province. The samples of 340 were  stratified by random-sampling. A check-list questionnaire is used for collecting data; and 340 of 5 Likert scale questionnaires were distributed. The statistical tools being employed consist of frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson correlation coefficient.

The results are that: 1) the overall level of leadership according to the path – goal theory by the teacher's comments and individual aspect are at the high level, having supportive component at the top one, followed by achievement – oriented, directive, and participative components, respectively; 2) the academic management by the teacher's comments overall and individual aspect are at high level, having measurement and evaluation at the top one, followed by learning process development, research for education improvement, curriculum development, supervision, and technology development  for education; 3) the leadership according to the path – goal theory under the jurisdiction of the Secondary Educational Service Area Office, Area 3, Nonthaburi Province. is positively correlated to the academic management at the statistical significance level of 0.01.

Keywords:

Leadership, Path – goal Theory, Academic Managementอ่าน 501 ครั้ง ดาวน์โหลด 70 ครั้ง

Go to top of page