โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับที่ 103 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 2561

ความรู้ และความมั่นใจในความรู้ทางนิติจิตวิทยาด้านงานสืบสวนสอบสวน ของนักเรียนตำรวจ (KNOWLEDGE AND CONFIDENT IN KNOWLEDGE OF INVESTIGATIVE FORENSIC PSYCHOLOGY AMONG POLICE STUDENTS)

บทคัดย่อ
      

งานวิจัยนี้ศึกษาความรู้ และความมั่นใจในความรู้ทางนิติจิตวิทยาด้านงานสืบสวนสอบสวนของนักเรียนตำรวจหลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีวุฒิทางด้านนิติศาสตร์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจสัญญาบัตรในสายงานสอบสวน     ผลที่ได้จากการสำรวจนักเรียนตำรวจจำนวน 89 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ทางนิติจิตวิทยาด้านงานสืบสวนสอบสวนในระดับปานกลาง แต่มั่นใจในความรู้ของตนในระดับมาก ผู้ที่มีความเป็นชายสูงมั่นใจในความรู้ของตนมากกว่าผู้ที่มีความเป็นชายต่ำ ในขณะที่การมีประสบการณ์ในงานตำรวจมาก่อนไม่ได้สัมพันธ์กับการมีความมั่นใจที่สูงกว่า ผลที่ได้ชี้ว่าในการอบรมของตำรวจจำเป็นที่จะต้องมีการให้ความรู้ทางนิติจิตวิทยาด้านงานสืบสวนสอบสวน และการตัดสินใจโดยมีความเชื่อมั่นมากเกินไป นอกจากนี้ ควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนตำรวจคิดท้าทายความเชื่อของตนเองและพิจารณาความเป็นไปได้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความเป็นชายสูง

คำสำคัญ:

ความรู้ ความมั่นใจ สืบสวนสอบสวน นิติจิตวิทยา ตำรวจ


Abstract
      

This research examined knowledge and confident in knowledge of investigative forensic psychology among police students in a curriculum preparing law graduates to become commissioned police officers responsible for criminal inquiries. The results, based on a survey of 89 police students, suggested that the sample had average level of investigative forensic psychological knowledge but were highly confident about their knowledge. Those who were high on masculinity had more confidence in their knowledge than those who were low on masculinity, while prior experience in police work was not associated with higher levels of confidence. The results of the study demonstrated the need to incorporate education regarding investigative forensic psychology and overconfident decision-making into police training. In addition, it would be necessary to encourage police students to question their own beliefs and view things from different perspectives, especially among highly masculine individuals.

Keywords:

Knowledge, Confidence, Investigation, Forensic Psychology, Police อ่าน 316 ครั้ง ดาวน์โหลด 34 ครั้ง

Go to top of page