โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับที่ 103 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 2561

ความแตกต่างของคุณลักษณะของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการสินค้าแคตตาล็อคในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (THE DIFFERENT DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE CONSUMERS AND THE SERVICE MARKETING MIX (7Ps) OF PRODUCT CATALOGUE IN CONVENIENCE STORES IN BANGKOK)

บทคัดย่อ
      

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของคุณลักษณะของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการสินค้าแคตตาล็อคในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ทดสอบสมมติฐานด้วย t-test F-test และเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Games-Howell post hoc test

จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 395 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 53.7 มีอายุอยู่ระหว่าง 15 ถึง 25 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดคือมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 ถึง 15,000 บาท มีสถานภาพโสด และยังพบว่าส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา

ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านแคตตาล็อกในร้านสะดวกซื้อกรณีศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการทั้ง 7 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ผู้บริโภคให้ความสำคัญในระดับมากที่สุดตามลำดับดังนี้ (1) ระบบการแจ้งรับสินค้าที่มีความถูกต้องรวดเร็ว (2) การดูแลต้อนรับของพนักงานร้านที่มีความสุภาพและมีอัธยาศัยดี (3) การจัดโปรโมชั่นของสินค้าแคตตาล็อก เช่น การลดราคา การแจกของแถมเป็นประจำทุกเดือน (4) การสั่งซื้อสินค้าที่สามารถสั่งซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง และ (5) การที่สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ในทุกสาขาของร้านสะดวกซื้อ โดยทั้ง 5 ประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นที่ผู้บริโภคให้ความสกคัญมากที่สุด

จากการศึกษาวิจัยนี้พบว่า ผู้บริโภคที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันจะให้ความสำคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการของการซื้อสินค้าผ่านแคตตาล็อกในร้านสะดวกซื้อที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

คำสำคัญ:

ส่วนประสมการตลาดบริการ สินค้าแคตตาล็อค ร้านสะดวกซื้อ


Abstract
      

The purpose of this research was to determine the different demographic characteristics of the consumers and the Services Marketing Mix (7Ps) of product catalogue in convenience stores in Bangkok. A questionnaire was used for data collection. Descriptive statistics were used to describe the features of the data such as frequency, percentage and mean. Statistics were used to test hypotheses including t-test, F-test and Games-Howell post hoc test.

A sample of 395 respondents, 53.7 per cent were mostly male with the age between 15 and 25 years old. Most of them had the highest level of education at upper secondary school/vocational school level with monthly income between 10,001 and 15,000 Bath. Most of them were single and were student.

The results found that consumers buying product from catalogue at the convenience store in Bangkok focus on each Service Marketing Mix (7Ps) at a high level. The results reveal the major issues to be: (1) providing accurate and quick product receive notification; (2) shop staff is polite and courteous in manner; (3) promotion of product catalogue such as discount and monthly free gift; (4) placing an order is available twenty four hours a day and (5) product-purchasing is available at all branches of this convenience store. Those five issues were the most important issues for consumers.

Based on this study, it was found that consumers with different demographic characteristics had different level of focus on Services Marketing Mix (7Ps) of product catalogue at the significant level of .05.

Keywords:

Services Marketing Mix, Product Catalogue, Convenience Storeอ่าน 300 ครั้ง ดาวน์โหลด 31 ครั้ง

Go to top of page