โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับที่ 103 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 2561

การนำมาตรฐานสากลไปปฏิบัติเพื่อสนับสนุนกระบวนการซอฟต์แวร์ในองค์กรธุรกิจแบบ startup (THE STUDY OF INTERNATIONAL STANDARD IMPLEMENTATION FOR SUPPORTING SOFTWARE PROCESS IN STARTUP BUSINESS ENTERPRISE)

บทคัดย่อ
      

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาระบบนิเวศน์และมาตรฐานสากลสำหรับกระบวนการซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนสำหรับองค์กรแบบสตาร์ทอัพ ปัจจุบันสตาร์ทอัพสามารถสร้างอำนาจการแข่งขันทางธุรกิจหรือสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองได้โดยการใช้ซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัยและอัจฉริยะ งานวิจัยนี้มีสมมติฐานที่เชื่อว่าการดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จนั้นองค์กรจำเป็นต้องได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง จากการศึกษาพบว่าซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัยและอัจฉริยะจะช่วยให้ธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นซึ่งรวมถึงองค์กรแบบซอฟต์แวร์เทคสตาร์อัพจะมีประสิทธิภาพและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยการจัดหาสภาพและข้อได้เปรียบที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นทำงานให้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าองค์กรอื่น การศึกษานี้ประยุกต์ใช้กระบวนการซอฟต์แวร์ส่วนบุคคล (PSP) สำหรับกิจกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์และพัฒนาการปรับใช้สคริปต์สำหรับทำตามขั้นตอนในกระบวนการซอฟต์แวร์ส่วนบุคคล นอกจากนี้มีการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศนี้โดยรวมและสตาร์ทอัพโดยทั่วไป มีการศึกษาการวัดระดับเพื่อประเมินความสำเร็จผ่านปัจจัยและเมตริกต่างๆและวงจรชีวิตของสตาร์ทอัพ

คำสำคัญ:

สตาร์ทอัพ ระบบนิเวศน์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบบุคคล กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์  มาตรฐานสากล


Abstract
      

This research focuses on the study of ecosystems and international standards for software process that support startups. Startups can compete others or make its own uniqueness by having a smart and very up-to-date software or application. It is believed that the activity flow for development process in the successful corporate entrepreneur needs to be thoroughly facilitated. It is expected to enable business startups including software tech startups therein to be more effective and generate a competitive advantage via providing ideal conditions for startups to move faster and more effectively than others. This study applies Personal Software Process (PSP) for software development activities, and uses PSP scripts to follow the activities in software development. Moreover, researchers study the literature regarding ecosystems’ overall performance. We have studied the literature for ecosystems and startups globally. The scale for evaluating the success by applying success factors and matrix, including the life cycle of startups, are studied.

Keywords:

Startups, Ecosystems, Personal Software Process (PSP), Software Process, International Standardsอ่าน 320 ครั้ง ดาวน์โหลด 48 ครั้ง

Go to top of page