โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับพิเศษ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 2561

THE JOURNEY TO THE FUTURE: NEW BUSINESS DNA

บทคัดย่อ
      

THE JOURNEY TO THE FUTURE: NEW BUSINESS DNA เป็นหนังสือที่ได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ถือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนรุ่นบุกเบิกของประเทศไทย ดังที่อธิการบดี ดร. ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ ได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ว่า “การเดินทางของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เริ่มต้นเมื่อครึ่งศตวรรษที่แล้ว เมื่ออาจารย์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ และอาจารย์สนั่น เกตุทัต ผู้มีวิสัยทัศน์ร่วมกันได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ขึ้นในปี พ.ศ.2511 ด้วยปรัชญา “นักธุรกิจเป็นผู้สร้างชาติ” มหาวิทยาลัยจึงเริ่มต้นจากการเป็นวิทยาลัยที่เน้นการสอนความรู้ด้านธุรกิจ โดยท่านผู้ก่อตั้งทั้งสองมีความเชื่อว่า ความรู้ทางธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการของไทย จะสามารถผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน แม้ท่านทั้งสองได้ล่วงลับไปแล้ว ปรัชญาของท่านยังคงเป็นเครื่องนำทางให้กับมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน” ดังนั้นตลอดกึ่งศตวรรษที่ผ่านมามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้บริหารงานโดยยึดมั่นและพัฒนาต่อยอดตามปรัชญาของผู้ก่อตั้งอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการใช้วารสารสุทธิปริทัศน์ เป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพให้กับสังคมและประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปีที่ 32 ในพ.ศ. 2561 นี้ แล้ว หนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจตั้งแต่เริ่มสถาปนาจนถึงปัจจุบัน ตลอดจน นโยบายที่จะก้าวไปสู่อนาคตยุค 4.0 ไว้อย่างชัดเจน

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย สารจากนายกสภามหาวิทยลัย สารจากอธิการบดี และบทนำซึ่งกล่าวถึง ความสำเร็จที่สำคัญๆตลอดระยะเวลา 50 ปี อาทิ ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เลื่อนสถานะจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2527 การก่อตั้ง Dhurakij Pundit University International College (DPUIC) ในปี พ.ศ. 2547 การร่วมมือกับพันธมิตรก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติจีน ในปี พ.ศ. 2553 และ ดร. ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ ขึ้นดำรงตำแหน่งอธิการบดี บริหารงานด้วยแนวคิด “NEW BUSINESS DNA” จนถึงปัจจุบัน

ด้านบริบทเนื้อหา หนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดเรื่องราวโดยจัดลำดับการนำเสนอแบ่งเป็น 4 บริบทหลัก ได้แก่ บทที่ 1 ชื่อว่า ก้าวต่อไป ไม่หยุดยั้ง บทที่ 2 ชื่อว่า ร่วมเรียนรู้ ร่วมสร้างผลงาน บทที่ 3 ชื่อว่า หลอมรวมวัฒนธรรม ข้ามพรมแดน และบทที่ 4 ชื่อว่า พร้อมพัฒนาเพื่ออนาคต

หนังสือเล่มนี้จัดได้ว่าควรคุณค่าแก่การอ่านเพราะนอกเหนือจากจะเป็นหลักฐานในการบันทึกวาระสำคัญหนึ่งในรอบระยะเวลา 50 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์แล้ว เรื่องราวและความสำเร็จของการบริหารงานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ยังเป็นประโยชน์ต่อการสร้างหรือพัฒนาธุรกิจของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยได้เช่นกัน ทั้งนี้สามารถหาอ่านได้ที่ศูนย์เรียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คำสำคัญ:


Abstract
      

Keywords:อ่าน 299 ครั้ง ดาวน์โหลด 13 ครั้ง

Go to top of page