โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับพิเศษ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 2561

ธรรมโมโลยี-การตลาด: พุทธศาสนากับงานบริหารการตลาด (DHAMMOLOGY-MARKETING: USE OF BUDDHIST DHAMMA IN MARKETING MANAGEMENT)

บทคัดย่อ
      

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ว่า “จัดการศึกษาพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” เป็นแนวทางนำนิสิตให้ยึดถือปฏิบัติเป็นรูปธรรมตามความถนัดในหลายรูปแบบ ทว่ายังไม่เคยปรากฏว่ามีงานของการนำหลักพุทธศาสนามาบูรณาการกับหลักการตลาดอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ทางวิชาการหรือเป็นตำราการตลาดแบบใหม่แต่อย่างใด หากปรากฏว่ามีหลักธรรมหลายประการที่สามารถนำมาใช้อธิบายงานการตลาดได้ดี เช่น หลักจริต 6 หลักอายตนะ 6 และหลักสัปปุริสธรรม 7 เป็นต้น การบูรณาการนี้มิใช่การนำงานการตลาดไปส่งเสริมเผยแผ่พุทธศาสนา แต่เป็นการนำหลักพระพุทธศาสนามาพิจารณาภายใต้กรอบความคิดของหลักการตลาดโดยใช้หลักหรือทฤษฎีการตลาดเป็นตัวตั้งแล้วนำหลักธรรมมาเป็นตัวเสริมเพื่ออธิบายนี้ถือเป็นบูรณาการประเภท “ธรรมวิทยาหรือธรรมโมโลยี-Dhammology” ตามหลักของพระพรหมบัณฑิตการบูรณาการสองศาสตร์นี้เข้าหากันน่าจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งในวงการการตลาดเพราะศาสตร์การตลาดจัดเป็นสายงานที่ต้องนำข้อมูลจำนวนมากสื่อต่อไปสู่สังคมผู้บริโภค หากสามารถนำหลักพุทธศาสนา “เข้าหา” นักการตลาดในเชิงรุก สามารถทำให้นักการตลาดสามารถใช้หลักธรรมมาบูรณาการเป็นเครื่องมือช่วยทำงานการตลาด ภายใต้หลักการใหม่นี้ ที่ต่อไปจะใช้ชื่อว่า “ธรรมโมโลยี-การตลาด: Dhammology-Marketing”  บูรณาการนี้ ไม่เพียงเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่สู่วงการการตลาด แต่ยังเป็นกุศโลบายอีกทางหนึ่ง ที่ช่วยเผยแผ่ธรรมมะเข้าสู่คนรุ่นใหม่ในรูปแบบที่เหมาะกับยุคและความต้องการ และยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ในวิชาชีพการตลาดสู่โลกตะวันตกเพื่ออธิบายหลักธรรมในรูปแบบของหลักการตลาด ตัวอย่างของบูรณาการนี้คือการวางแผนการตลาดด้วยหลักสัปปุริสธรรม 7 (Sappurisa-dhamma Marketing Plan Canvas) เป็นต้น

คำสำคัญ:

หลักการตลาด การบูรณาการทางพุทธศาสนา นักการตลาด


Abstract
      

Mahachulalongkornrajavidyalaya Universitys philosophy; “Education Management for Buddhism Integration with Modern Science, Enhancing Mind and Society," has led the students to apply their expertise relentlessly and create new integration work. However, there has not been tangible integration work between Buddhism and Marketing theories in order to create academic innovation or new Marketing theories. Some Buddhism principles are related to marketing theory, for example; Carita 6, Ayatana 6 and Sapurisa-dhamma 7. These are some example of Buddhist dhamma that can be used in some marketing principles’ explanation. This integration is not about using a marketing tool to promoting Buddhism. It is about using Buddhism to explain fundamental marketing principles and concepts. This integration is referred to as Dhammology, according to the Ven. Phra Dharmakosajarn, Dr. Dhammology was described as the act of bringing Buddhism to explain modern science. Modern science will be the core idea with Buddhism being supportive factors to complete the moral aspect of that particular sciences. The integration work of these Marketing principles and Buddhist Dhamma will be referred to as “Dhammology-Marketing." This new academic innovation will be useful as a new option to the marketing work. It is also a great way to promote Buddhism to the younger generation in the way that answers their need better. Further, this can be a new way to exchange the academic understanding in Buddhism to the western world through the marketing professionals. An example of this integration is the Sappurisa-dhamma Marketing Plan Canvas. 

Keywords:

Marketing Principles, Buddhism Integration, Marketerอ่าน 742 ครั้ง ดาวน์โหลด 48 ครั้ง

Go to top of page