โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับพิเศษ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 2561

การตลาดเชิงสัญชาตญาณเพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน (INSTINCT MARKETING FOR THE SUSTAINABLE GROWTH OF BUSINESSES)

บทคัดย่อ
      

สัญชาตญาณเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและติดมากับชีวิตของมนุษย์ ตัวอย่างเช่นสัญชาตญาณแห่งการแสวงหาอาหาร สัญชาตญาณแห่งความกลัว และสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้ เป็นต้นกิจกรรม ความคิด และความปรารถนาของมนุษย์และสัตว์เกิดมาจากสัญชาตญาณที่เป็นไปตามธรรมชาติและตามชีววิทยาทั้งสิ้นสัญชาตญาณเหล่านี้มีกล่าวถึงในตำราทางจิตวิทยาไว้อย่างหลากหลายแต่ส่วนใหญ่จะระบุแต่ชื่อของสัญชาตญาณเท่านั้น

ในพระพุทธศาสนามีคำสอนของพุทธทาสภิกขุแห่งสวนโมกข์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเทศนาเรื่องธรรมะกับสัญชาตญาณไว้อย่างหลากหลายนัยโดยระบุถึงสัญชาตญาณ 10 ประการที่เราจะต้องรู้จักและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง วัตถุประสงค์ของบทความนี้มีความมุ่งหมายที่จะนำแนวคิดเกี่ยวกับสัญชาตญาณของพุทธทาสภิกขุมาประยุกต์ใช้กับส่วนประสมทางการตลาดโดยพิจารณาเสนอแนวคิดทางการตลาดที่สอดคล้องกับแต่ละสัญชาตญาณนั้น ๆ ให้เห็นตัวอย่างได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น เพราะมนุษย์มีสัญชาตญาณแห่งการแสวงหาอาหารดังนั้นธุรกิจก็จะทำการผลิตสินค้าประเภทอาหารขึ้นมาเสนอขายแก่ผู้บริโภคอันจะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นได้โดยง่ายและขายได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยเพราะเหตุที่มนุษย์ต้องรับประทานอาหารตามสัญชาติญาณนั่นเอง

คำสำคัญ:

สัญชาตญาณ ส่วนประสมทางการตลาด พุทธทาสภิกขุ


Abstract
      

Human Instincts are complex, inborn, and inherited for all human-beings. Examples are food acquisitive instinct, fear instinct, fighting instinct etc. All activities, thoughts, and desire of man and animals can be drawn from being caused by nature, our biological make-up, instincts. Most of the instincts in psychological texts just be labeled for the varieties of instincts but in Buddhism, Dharma and Instincts topic was preached by Venerable Buddhadasa Bhikkhu at Suanmok, Suratthani Province. He taught on 10 (ten) instincts that must be knew and understood clearly. The purpose of this article is to apply the Buddhadasa Bhikkhu’s ten instincts to the marketing mixed activities in the businesses by propose the guidelines of the activity for each instinct. For example, because of the food acquisitive instinct the business should produce the food products so that the sale volume will increase easily and will be a sustainable growth as well, because that instinct made men eat. 

Keywords:

Instincts, Marketing Mixed, Buddhadasa Bhikkhuอ่าน 372 ครั้ง ดาวน์โหลด 30 ครั้ง

Go to top of page