โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับพิเศษ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 2561

อัตลักษณ์และรูปแบบการดำเนินธุรกิจนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญในจังหวัดอุบลราชธานีกรณีศึกษาธุรกิจนำเที่ยว (IDENTITY AND CULTURAL TOURISM BUSINESS MODEL FOR PILGRIMAGE ROUTES CULTURAL IN UBON RATCHATHANI PROVINCE: A CASE OF TOUR BUSINESS)

บทคัดย่อ
      

การวิจัยนี้วัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญของธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี และ 2) ศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญของธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี การวิจัยครั้งนี้มี 2 ขั้นตอน1) ศึกษาองค์ประกอบอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญและศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญของธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี
ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 2) ทำการวิจัยเชิงสำรวจ ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน มีกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 384 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละและค่าค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญ ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญในจังหวัดอุบลราชธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญในจังหวัดอุบลราชธานี 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการบุคคลากรส่วนสำนักงานของบริษัทนำเที่ยว รองลงมาคือการจัดการนำเที่ยว และโปรแกรมการท่องเที่ยวน่าสนใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับม

คำสำคัญ:

อัตลักษณ์การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญ 


Abstract
      

The purposes of this research were 1) to study the Cultural Tourism Business model for cultural pilgrimage routes in Ubon Ratchathani province 2) to study the business Model of the Cultural Tourism Business for cultural pilgrimage routes in Ubon Ratchathani Province.  This research procedure consisted of 2 steps:  including 1) study the elements of identity and Cultural Tourism Business model for cultural pilgrimage routes by having in-depth interview. By Purposive Sampling method. 2) collect data using a questionnaire. Samples were 384 people gained by Multi Stage Sampling method. Statistics used were percentage, and standard deviation. The research found that there were 9 elements of the Cultural Tourism Business model for cultural pilgrimage routes. The overall opinion on 9 factors of the Cultural Tourism Business model for cultural pilgrimage routes were in “High” level. There were 3 factors of the Cultural Tourism Business model for cultural pilgrimage routes in Ubon Ratchathani province as follows; Officer, travel agencies and travel programs of interest were at a high level.

Keywords:

Tourism Identity, Cultural Pilgrimage Routesอ่าน 376 ครั้ง ดาวน์โหลด 32 ครั้ง

Go to top of page