โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับพิเศษ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 2561

รูปแบบการศึกษาที่ส่งผลต่อความสำเร็จของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย (EDUCATIONAL MODEL OF THE FAXTORS AFFECTING THE ACHIEVEMENT OF INTERNATIONAL UNDERGRADUATE STUDENT IN THAILAND)

บทคัดย่อ
      

การศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรนานาชาติอาจเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยตอบสนองความต้องการด้านความมั่นคงของผู้บริโภค วรรณกรรมที่เกียวข้องกล่าวว่าอาจมีหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จด้านการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ในประเทศไทย อาทิสมรรถนะทางด้านวิชาการและด้านภาคปฎิบัติของนักศึกษา วิถีการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการเอาใจใส่ดูแบบเฉพาะสำหรับนักศึกษานานาชาติ แต่ยังคงมีการศึกษาจำนวนน้อยที่ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยเหล่านี้ในกรอบแนวคิดเดียวกัน หรืออาจเรียกได้ว่า เป็นรูปแบบการศึกษาของตัวแปรที่ส่งผลต่อความสำเร็จของนักศึกษานานาชาติในประเทศไทย  งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากนักศึกษานานาชาติจำนวน 303 คน จาก 5 วิทยาลัยและหลักสูตรนานาชาติในกรุงเทพมหานคร  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ศึกษาอยู่ในชั้นปี 3 ขึ้นไปตามที่คาดไว้ และมาจาก 23 ประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นชาวไทย ตามมาด้วย พม่า จีน เวียดนามและอื่นๆ และส่วนใหญ่ทำงานพาร์ทไทม์เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สมรรถนะด้านภาคปฎิบัติของนักศึกษา อาทิ จากการฝึกงาน ช่วยเพิ่มความสำเร็จของนักศึกษานานาชาติในประเทศไทยรวมทั้งความสำเร็จของนักศึกษาฯ ยังได้รับอิทธิพลจากพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ยังพบว่าตัวแปรอิสระบางส่วนในรูปแบบการศึกษาที่เสนอในงานวิจัยนี้ สามารถนำไปใช้พยากรณ์ความสำเร็จของนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีในประเทศไทยได้ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ผลการศึกษานี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีให้สามารถสร้างความพึงพอใจต่อนักศึกษานานาชาติ และนายจ้างได้มากขึ้นตลอดจนช่วยขยายความรู้ให้กับวรรณกรรมในปัจจุบัน

คำสำคัญ:

ความสำเร็จของนักศึกษานานาชาติ รูปแบบการศึกษา สมรรถนะของนักศึกษา พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์


Abstract
      

Studying for an international undergraduate degree might be one of the ways to fulfill a consumer's security needs. The literature suggests there might be several factors affecting the achievement of international students, e.g. academic and practical competency, lifestyle, social media usage behavior and customized attention for international students. There are still limited studies investigating a single educational model that includes the factors affecting international student achievement in Thailand. This study employs a questionnaire to collect data from 303 international undergraduate students of five international colleges and programs in Bangkok. The majority of respondents are male and study in year 3 or higher as expected. They come from 23 countries where the majority are Thai followed by Myanmar, Chinese, Vietnamese, and others. Most respondents work part-time for an average of 24 working-hours per week.

Hypothesis testing revealed the higher the students’ practical competency, such as doing an internship, the greater the achievement of International undergraduate students in Thailand. Student achievement was also affected by online social network usage behavior. It was also found that the achievement of International undergraduate students in Thailand can be predicted by some variables in the educational model of this study (p<0.05). The results could be used as guidelines for improving academic curricula that might better satisfy the needs of international undergraduate students and employers as well as extend the existing literature.

Keywords:

International Student Achievement, Educational Model, Student Competency, Online Media Usage Behaviorอ่าน 348 ครั้ง ดาวน์โหลด 26 ครั้ง

Go to top of page