โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับพิเศษ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 2561

ผลกระทบของการตัดสินใจเข้าลงทุนในตลาดต่างประเทศต่อผลประกอบการของบริษัทค้าปลีกข้ามชาติ: การศึกษาเปรียบเทียบประเทศในอาเซียน (THE IMPACT OF FOREIGN MARKET ENTRY DECISIONS ON THE PERFORMANCE OF MULTINATIONAL RETAILERS: A COMPARATIVE STUDY OF ASEAN COUNTRIES)

บทคัดย่อ
      

แม้ว่ารูปแบบการตัดสินใจเข้าตลาดระหว่างประเทศได้รับการกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางในวรรณคดีธุรกิจระหว่างประเทศหลายทศวรรษ แต่การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเข้าลงทุนในตลาดต่างประเทศและผลการดำเนินงานของบริษัทข้ามชาติโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมค้าปลีกยังคงมีอยู่อย่างจำกัด ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและไม่สอดคล้องกัน  งานวิจัยนี้ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างระยะยาว 172 บริษัทค้าปลีกข้ามชาติที่ดำเนินกิจการใน 6 ตลาดอาเซียน อันได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของ Kruskal-Wallis และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัวแปรทีละคู่ด้วยสถิติ Bonferroni Correction เพื่อศึกษาผลกระทบของการตัดสินใจเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ (ที่ตั้งของตลาด ช่วงเวลาที่เข้าสู่ตลาด วิธีการลงทุน) ของบริษัทค้าปลีกข้ามชาติในช่วงเวลา 9 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2550 - 2558 ผลการศึกษาพบว่า การตัดสินใจเข้าสู่ตลาดทั้งด้านที่ตั้งของตลาด ช่วงเวลาที่เข้าสู่ตลาดและวิธีการลงทุนในตลาดมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทค้าปลีกข้ามชาติ ผลประกอบการของบริษัทค้าปลีกข้ามชาติในด้านยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดมีความแตกต่างกันในแต่ละตลาดอาเซียน บริษัทที่เข้าสู่ตลาดอาเซียนเร็วกว่าจะมีผลประกอบการที่ดีกว่าบริษัทที่เข้าตลาดในภายหลัง และรูปแบบการดำเนินการแบบกิจการร่วมค้าเป็นรูปแบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับผู้ค้าปลีกในบริบทของประเทศในอาเซียน

คำสำคัญ:

การตัดสินใจเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การตัดสินใจเลือกที่ตั้งของตลาด การตัดสินใจเลือกช่วงเวลาที่เข้าสู่ตลาด การตัดสินใจเลือกวิธีการลงทุน บริษัทปลีกข้ามชาติ ผลประกอบการ ตลาดอาเซียน


Abstract
      

Although the foreign market entry decision model has been broadly discussed in international business literature for several decades, there have been limited, isolated, and contradictory findings on the relationship between foreign market entry decisions and multinational performance, especially in the retail industry. Longitudinal samples of 172 multinational retailers operating in 6 ASEAN markets were selected from Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam, and the Kruskal-Wallis one way analysis of variance, and the Bonferroni Correction post-hoc test were adopted to test the effect of three fundamental foreign market entry decisions (entry location, entry timing, entry mode) on the subsequent performance (sales volume and market share) of multinational retailers in a nine-year period (2007-2015). The results indicated that entry location, entry timing, and entry mode had statistically significant impacts on multinational retailers’ performance. Multinational retailers’ performance in terms of sales volume and markets share varied across ASEAN markets. Multinational retailers entering ASEAN markets earlier have performed better than later entrants, and the shared-control mode was found to be the most efficient operational form for multinational retailers in the ASEAN countries context.

Keywords:

Foreign Market Entry Decisions, Entry Location Decision, Entry Timing Decision, Entry Mode Decision, Multinational Retailer (MNR), Performance, ASEAN Countriesอ่าน 329 ครั้ง ดาวน์โหลด 11 ครั้ง

Go to top of page