โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับพิเศษ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 2561

ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารจัดการศาลปกครองของไทย (PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF THAI ADMINISTRATIVE COURTS)

บทคัดย่อ
      

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาทางด้านกฎหมายและการดำเนินคดีปกครองของศาลปกครองในปัจจุบัน (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขการบริหารจัดการศาลปกครองโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ คือการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 6 กลุ่ม ได้แก่ ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการศาลปกครองสูงสุด พนักงานอัยการคดีปกครอง นักวิชาการ ทนายความ  ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับคดีปกครอง กลุ่มละ 5 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นคำถามปลายเปิด ข้อมูลที่ได้จะถูกนำมาวิเคราะห์ในรูปแบบเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย พบว่า การดำเนินงานของศาลปกครองมีปัญหาที่เกี่ยวกับระบบโครงสร้างศาลปกครอง ระบบองค์คณะตุลาการศาลปกครอง  สิทธิของประชาชนในการดำเนินคดีปกครอง การพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง มีความจำเป็นต้องปรับปรุงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 คือ ปรับปรุงโครงสร้างศาลปกครองเป็น 3 ชั้นศาล ปรับปรุงองค์คณะการคัดเลือกแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองและปรับปรุงสิทธิของประชาชนในการดำเนินคดีปกครองปรับปรุงกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง

คำสำคัญ:

แนวทางแก้ไข การบริหารจัดการ ศาลปกครอง 


Abstract
      

This research aims (1) To study legal problems and administrative proceedings of the current Administrative Court. (2) To study the Expert opinion on the reformation guidelines of the administrative Court system. By using qualitative research, documentation and in-depth interviews. There were 6 groups in this research: the judge of the first class Administrative Court, judge of the Supreme Administrative Court, Public Prosecutor, academic, lawyer, and people involved in the ruling administrative case. Each group consists of 5 persons, total of 30 persons. The research instrument was a structured interview are open ended quantitative questions. The data will be analyzed in descriptive form. Structured interviews

The results of the research showed that the administrative court had problems relating to the administrative structure of the Administrative Court, the judicial system of the Administrative Court, the right of the people to prosecute, and Judgment of the Administrative Court. There is a need to amend the Act Establishing the Administrative Courts and the Administrative Court Procedure, B.E. 2542 (1999). The restructuring of the Administrative Court is a 3-tier court: the Court revises the selection committee, appoints the Judge of the Administrative Court, improve the treatment of people’s rights in administrative case prosecutions, and improve the treatment of judgments procedure in administrative case.

Keywords:

Solutions, Administrative Management, Administrative Courtอ่าน 280 ครั้ง ดาวน์โหลด 61 ครั้ง

Go to top of page