โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับพิเศษ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 2561

นโยบายสวัสดิการพนักงานกับแผนกลยุทธ์ทางภาษีในประเทศไทย (EMPLOYEE WELFARE POLICY TOWARD TAXATION PLANNING STRATEGIES IN THAILAND)

บทคัดย่อ
      

บทความวิจัยนี้เสนอการวิเคราะห์ระบบสวัสดิการพนักงานรูปแบบใหม่ที่อาจจะเรียกว่า “สวัสดิการพนักงานแบบพอเพียง”กล่าวคือเสนอให้บริษัทผู้จ้างจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตแทนให้พนักงานเพื่อเป็นสวัสดิการในการจ้างานภายใต้บริษัทประกันชีวิตรับภารกิจการบริหารเงินทุนจากการจ่ายเงินสมทบ เพื่อประโยชน์ของลูกจ้างพร้อมกับวิเคราะห์ว่า การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นผลดีต่อทุกฝ่าย กล่าวคือ  ก) บริษัทผู้จ้างนำค่าเบี้ยประกันชีวิตหักค่าใช้จ่ายของนิติบุคคล ข) ลูกจ้างได้รับประโยชน์จากการประกันชีวิตและเป็นหลักประกันทางสังคมโดยจะได้รับบำเหน็จบำนาญหลังการปลดเกษียณค)เบี้ยประกันชีวิตเหล่านั้นจะเป็นผลตอบแทนของลูกจ้าง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการทดแทนการหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล งานวิจัยนี้ใช้แนวทางเชิงคุณภาพ มีผลการวิจัยที่พิสูจน์ข้อสันนิษฐานประการสำคัญ คือ  หนึ่ง ) ภาระภาษีของนิติบุคคลลดลง15- 20% โดยที่กรมสรรพากรคาดการณ์ว่า สามารถจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 18.8%  สอง ) การนำเทคนิคการวิเคราะห์นโยบายพบว่า เป็นที่น่าพอใจที่จะเผยแพร่ ข้อมูลและความรู้ต่อสาธารณะชนในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำทางการเมืองและพรรคการเมือง สามารถมีบทบาทสำคัญในการนำแนวคิดไปปฏิบัติ

คำสำคัญ:

สวัสดิการพนักงานแบบพอเพียง การทำ CSR ในสวัสดิการพนักงานการบริหารภาษีเงินได้ของนิติบุคคล Strategic Plan Taxation การจ้างงานแบบยืดหยุ่น 


Abstract
      

This paper proposes the new employee welfare policy under the so-called “Sufficient Employee Welfare” in which the employer, as a company, pays life insurance premium on behalf of employees.  As such the life insurance would take responsibility in fund management on behalf of workers.  This scheme is expected to be beneficial for all parties on ground that:  [A] The life premium paid by employers be treated as tax deductible, and hence, tax liability of the employer companies would be reduced, [B]  employees as a whole will benefit from having life insurance and social security and entitled to receive old-age pension after retirement, [C] the life premium be treated as employee’ benefit which is subjected to personal income tax and a substitute for reduction in corporate income tax. This research adopts the qualitative approach in compiling data and evidence to test the hypotheses as earlier stated.  The results are summarized: (i) the tax burden for employer companies reduced by 15-20%  whereas the personal tax revenue  for the Revenue Department is anticipated to increase by 18.8%, (ii) from policy analysis perspective, it is desirable to propagate knowledge for public at large especially for political parties who may utilize an idea and proposes the sufficient employee scheme in practice.

Keywords:

Sufficiency Employee Welfare, CSR in Employee Welfare “Strategic Plan Taxation”, Flexibility Employment.อ่าน 588 ครั้ง ดาวน์โหลด 40 ครั้ง

Go to top of page