โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับพิเศษ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 2561

คุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่าในเชิงตัวเงิน และ ความพึงพอใจของนักศึกษา: การวิจัยเชิงเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนในประเทศไทย (SERVICE QUALITY, PERCEIVED VALUE FOR MONEY, AND STUDENT SATISFACTION: THE COMPARATIVE STUDY BETWEEN PUBLIC AND PRIVATE UNIVERSITY IN THAILAND)

บทคัดย่อ
      

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบอิทธิพลของคุณภาพการบริการและคุณค่าที่เป็นตัวเงินที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยและเพื่อเปรียบเทียบขนาดของอิทธิพลของคุณภาพการบริการและคุณค่าที่เป็นตัวเงินต่อความพึงพอใจของนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในประเทศไทย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยของรัฐ 2 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชน 2 แห่ง ทดสอบสมมุติฐานด้วยการวิเคราะห์ตัวแบบสมการเชิงโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพการบริการส่งผลทางตรงต่อความพึงพอใจของนักศึกษาและส่งผลทางอ้อมต่อความพึงพอใจผ่านตัวแปรคุณค่าเชิงตัวเงินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้คุณค่าเชิงตัวเงินส่งผลทางตรงต่อความพึงพอใจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถร่วมกันพยากรณ์ความพึงพอใจได้ร้อยละ 76.0 (R2 = 0.76) นอกจากนี้ยังพบว่าคุณภาพการบริการส่งผลต่อความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนและพบว่าอิทธิพลของคุณค่าเชิงตัวเงินที่มีต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.01

คำสำคัญ:

คุณภาพการบริการการรับรู้คุณค่าในเชิงตัวเงิน ความพึงพอใจ มหาวิทยาลัย


Abstract
      

The study aims to examine the effect of service quality and perceived value for money on student satisfaction with their university, and to compare their effects between that of students in public and private university in Thailand. This research is a quantitative research. The data were collected from fourth year students in two public universities and two private universities. The hypothesized relationships were tested by structural equation modeling. The results of the analysis indicate that service quality has both direct and indirect significant effect on satisfaction at 0.01 significant level while perceived value for money is the mediator. In addition, perceived value for money has significant direct effect on satisfaction at 0.01 significant level. These two variables are able to predict satisfaction at 76 percent (R2=0.76). Moreover, the results indicate that the effect of service quality on satisfaction and the effect of perceived value for money on satisfaction are significantly different between student of public and private universities at 0.01 significant level.

Keywords:

Service Quality, Perceived Value for Money, Satisfaction, Universityอ่าน 416 ครั้ง ดาวน์โหลด 21 ครั้ง

Go to top of page