โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับพิเศษ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 2561

การเสริมสร้างสมรรถนะในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เพื่อทักษะการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพในชั้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ (FOSTERING INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE FOR EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS IN THE ESP CLASSROOM)

บทคัดย่อ
      

บทความนี้มุ่งเน้นให้เห็นความจำเป็นในการสร้างความตระหนักรู้เรื่องประเด็นระหว่างวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ  และความจำเป็นในการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ  ทั้งนี้ การสร้างความตระหนักรู้และการเสริมสร้างทักษะดังกล่าวเป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องอาศัยความพยายามอย่างยิ่งสำหรับผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ  เนื่องด้วยผู้สอนนั้นมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้และมีทักษะทางด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เพื่อที่ผู้เรียนจะสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อไปประกอบวิชาชีพในสังคมโลกาภิวัตน์   ดังนั้น บทความนี้จึงได้อธิบายเรื่องสมรรถนะในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในบริบทการทำงานในสังคมโลกาภิวัฒน์ ในแง่ขององค์ประกอบในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และสัดส่วนของเนื้อหาทางด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในตำราสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะทุกสาขาวิชาที่มีวางจำหน่ายอยู่นอกจากนั้น บทความนี้ยังได้นำเสนอแนวทางการแสวงหาข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้างและพัฒนารายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะโดยใช้การวิเคราะห์สถานการณ์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  แนวทางการสอดแทรกองค์ประกอบทางด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในเอกสารหรือตำราที่ใช้ในการเรียนการสอน   แนวทางการใช้และประยุกต์ใช้แนวการสอนและกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม โดยมีอาจารย์ผู้สอนรับบทบาทในการอำนวยความสะดวกในกระบวนการเรียนการสอน   รวมถึงแนวทางการใช้เครื่องมือในการประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิภาพของการสอนและประเมินสมรรถนะทางด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของผู้เรียน ในบทสรุปนั้น ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเอกสารหรือตำราที่ใช้ในการเรียนการสอนและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ  รวมถึงยังได้ชี้ให้เห็นบทบาทของสมรรถนะในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมที่มีต่อการได้งานทำของบัณฑิตในตลาดแรงงานนานาชาติ  

คำสำคัญ:

ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ ความตระหนักรู้เรื่องประเด็นระหว่างวัฒนธรรมสมรรถนะในการ สื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ผู้ที่มีสมรรถนะในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การวิเคราะห์สถานการณ์ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 


Abstract
      

This article aims to discuss how raising intercultural awareness of students through diverse disciplines and fostering intercultural communicative skills in English for Specific Purposes (ESP) classrooms is a compulsory, challenging and demanding task for ESP practitioners who play a crucial role in equipping students with intercultural communication skills to become interculturally competent communicators in their future global workplace careers. To achieve this goal, this article starts with comprehensively outlining intercultural communicative competence in a global workplace context, including a current review of intercultural elements and their proportion in commercial textbooks for all disciplines of ESP courses. Thereafter, the article highlights inputs for devising and developing intercultural ESP courses by conducting an intercultural communicative situation analysis, embedding intercultural elements into ESP instructional materials, adopting and adapting various intercultural teaching approaches and class activities guided by ESP teachers who take on the facilitator role in the teaching-learning process; utilizing assessment tools for gauging the effectiveness of teaching and evaluating the students’ intercultural communicative competence. It concludes with suggestions and recommendations for ESP instructional material development, pedagogical development and highlighting the role of intercultural communicative competence in terms of students’ employability in the global job market.

Keywords:

English for Specific Purposes (ESP), Intercultural Awareness, Intercultural Communicative Competence (ICC), Intercultural Communicator, Intercultural Communicative Situation Analysisอ่าน 365 ครั้ง ดาวน์โหลด 30 ครั้ง

Go to top of page