โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับพิเศษ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 2561

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มภาคกลาง (THE STUDY OF FACTORS INFLUENCING THE EFFECTIVENESS OF TEACHING COOPERATIVE EDUCATION OF RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN THE CENTRAL REGION)

บทคัดย่อ
      

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มภาคกลาง เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา ด้วยสมการถดถอยพหุคูณ มีระดับนัยสำคัญ .001จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 888 คนประกอบด้วย นักศึกษา จำนวน 424 คน อาจารย์ จำนวน 263 คน และ ผู้แทนสถานประกอบการจำนวน 201 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการเรียนสอนรายวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มภาคกลาง ได้แก่ 1) การเตรียมความรู้ก่อนการปฏิบัติงาน มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ (0.212) 2) การนิเทศงานสหกิจศึกษามีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ (0.401)3) การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ (0.233) 4) การบริหารเวลาระหว่างการจัดการเรียนการสอนมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ (1.032)5) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ (0.436) และ 6) ทักษะทางวิชาการของนักศึกษามีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ (0.481)

คำสำคัญ:

ปัจจัยการจัดการสอน อิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอนประสิทธิผล รายวิชาสหกิจศึกษา


Abstract
      

The research aims to study the factors influencing on the effectiveness of teaching cooperative education of Rajamangala University of Technology in the central region. The study the relationship between the independent variables and the dependent variable influencing on the effectiveness of teaching cooperative education. The stepwise multiple regressions analysis has statistically significant at the .001 level. The samples are 888 people from three sampling groups; 424 students, 263 instructors, and 201 workplaces agent. The result showed that; the factors influencing on the effectiveness of teaching cooperative education of Rajamangala University of Technology in the central region. 1) Preparing Knowledge on practice at Coefficients of influence (0.212); 2) Supervisory at Coefficients of influence (0.401); 3) Tooling/equipment in practice at Coefficients of influence (0.233); 4) time management during Cooperative Education Program of Coefficients influence (1.032); 5) Technology transfer and Innovation at Coefficients of influence (0.436); and 6) Academic skills of Students at Coefficients of influence (0.481)

Keywords:

Factors Management of Teaching, Influencing Management of Teaching, Effectiveness, Co-operative Educationอ่าน 405 ครั้ง ดาวน์โหลด 22 ครั้ง

Go to top of page