โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับพิเศษ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 2561

การศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงของนักท่องเที่ยวเกษียณอายุชาวต่างชาติสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะ (A STUDY OF INTERNATIONAL RETIREMENT MIGRATION RISK PERCEPTION TOWARDS A SMART DESTINATION DEVELOPMENT)

บทคัดย่อ
      

การวิจัยครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะโดยมุ่งเน้นเรื่องการลดการรับรู้ความเสี่ยง เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเกษียณอายุชาวต่างชาติ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างชาวต่างชาติเกษียณอายุจำนวน 33 คนในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดเชียงใหม่พัทยา และจังหวัดจันทรบุรีผลการวิจัยพบว่า ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะให้ประสบความสำเร็จนั้นจะต้องลดการรับรู้ความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงเชิงหน้าที่ ความเสี่ยงทางกายภาพ ความเสี่ยงทางการเงิน และความเสี่ยงทางวัฒนธรรมในการศึกษาครั้งนี้ได้เสนอการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อการลดการรับรู้ ความเสี่ยงสำหรับนักท่องเที่ยวเกษียณอายุชาวต่างชาติ เช่น การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความเสี่ยงเชิงหน้าที่ ในแง่ของขั้นตอนการเข้าเมือง การสร้างระบบขนส่งอัจฉริยะถูกนำเสนอให้นำมาใช้เพื่อการปรับปรุงความปลอดภัยในการเดินทางการศึกษาครั้งนี้ยังได้นำเสนอกลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงทางการเงินโดยให้มีการติดตั้งระบบเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติผ่านบัตรสมาร์ทการ์ดสำหรับการขนส่งสาธารณะนอกจากนี้การลดความเสี่ยงทางด้านวัฒนธรรมได้นำเสนอให้นำแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัยมาปรับใช้เพื่อช่วยให้ความรู้ในเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมและยังช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศให้แก่ชุมชนท้องถิ่นการศึกษาครั้งนี้ได้นำเสนอประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการ และในเชิงปฏิบัติในแง่ของประโยชน์เชิงวิชาการสามารถนำไปใช้เป็นกลยุทธ์ในการลดการรับรู้ความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะ ประโยชน์เชิงปฎิบัติภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณานำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อป้องการความเสี่ยงทางการรับรู้ และยังช่วยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะสำหรับนักท่องเที่ยวเกษียณอายุชาวต่างชาติ

คำสำคัญ:

นักท่องเที่ยวเกษียณอายุชาวต่างชาติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะ การรับรู้ความเสี่ยง การเกษียณอายุในประเทศไทย


Abstract
      

The main aim of this research is to seek for answers on how to develop smart destinations for international retirement migration, focusing on minimizing risk perception. This study employed a qualitative approach with a total of thirty-three participants were interviewed. The interviews took place at the main destinations where the majority of international retirement migrants (IRMs), including Samui, Chiang Mai, Pattaya and Chantaburi. It was found that there arefour main risk perceptions (functional risk, physical risk, financial risk, and cultural risk) that need to be minimized in order to develop a successful smart destination for international retirement migration. The adoption of technology is suggested as a strategy for minimizing risk perceptions in this study. For example, applying IT system could be helpful in reducing functional risk in terms of the immigration procedure. Building a smart transportation system is suggested for improving travel safety. This study also proposes that installing a Smart Card Automated Fare Collection system for public transportation could be useful strategy for minimizing financial risk. Moreover, the uses of new IT applications help to educate local community on cultural diversity and improving foreign language skills. This study provides contributions for both academic and managerial consideration. In terms of academic contribution, the strategy of minimizing risk perception based on smart destination development concept was identified. The managerial contribution provides a useful guideline for government and stakeholders to consider on using technology for preventing risk perception and supporting smart destination development for international retirement migration.

Keywords:

International Retirement Migration, Smart Destination Development, Risk Perception,     Retirement in Thailandอ่าน 342 ครั้ง ดาวน์โหลด 19 ครั้ง

Go to top of page