โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับพิเศษ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 2561

การพัฒนาโมเดลการวัดคุณลักษณะความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองสำหรับเยาวชนไทย (THE DEVELOPMENT OF A CIVIC ENGAGEMENT MEASUREMENT MODEL FOR THAI YOUTH)

บทคัดย่อ
      

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลการวัดคุณลักษณะความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองสำหรับเยาวชนไทยโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอนจำนวน  928 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 17-21 ปี และกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 4 แห่ง

ผลการวิจัยพบว่า โมเดลการวัดคุณลักษณะความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองสำหรับเยาวชนไทยประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ องค์ประกอบที่ 1 ความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองด้านพฤติกรรม ประกอบด้วย4 ตัวบ่งชี้ได้แก่ การมีความสามารถด้านพลเมืองการเข้าร่วมกลุ่มหรือองค์กร การมีความประสงค์ที่จะทำเพื่อส่วนรวมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสาธารณะ องค์ประกอบที่ 2 ความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองด้านความรู้สึก ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ได้แก่ ความรู้สึกเกี่ยวข้องกับชุมชนและการเมือง และความรู้สึกตระหนักต่อหน้าที่พลเมือง องค์ประกอบที่  3 ความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองด้านปัญญา ประกอบด้วย2 ตัวบ่งชี้ได้แก่ การมีความรู้ด้านพลเมือง และการมีเจตคติด้านพลเมือง ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลการวัดพบว่าโมเดลการวัดคุณลักษณะความยึดมั่นในความเป็นพลเมืองสำหรับเยาวชนไทยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square = 14.116, df = 9, p = .118, GFI = .991, AGFI = .966, SRMR = .022, RMSEA = .037)

คำสำคัญ:

ความยึดมั่นในความเป็นพลเมือง เยาวชนไทย การวิเคราะห์องค์ประกอบ โมเดลการวัด


Abstract
      

This paper aims to study factor analysis and to develop a measurement model for civic engagement among Thai youth.  The samples in this study, collected using the multi-stage random sampling method, consisted of 928 first year Bachelor’s degree students from 4 universities in Bangkok metropolitan area and vicinity.

The results found that there were 3 factors and 8indicators in the measurement model for civic engagement among Thai youth. The first factor was behavioral and derived from civic efficacy, group/organization membership, civic willingness, and civic participation. The second factor was affection, derived from community and political connections, and civic awareness. The third factor was cognition, derived from civic knowledge, and civic attitude. Furthermore, the results indicated that the measurement model for civic engagement among Thai youth fit with the empirical data.(Chi-square = 14.116, df= 9, p = .118, GFI = .991, AGFI = .966, SRMR = .022, RMSEA = .037)

Keywords:

Civic Engagement, Thai Youth, Factor Analysis, Measurement Modelอ่าน 393 ครั้ง ดาวน์โหลด 40 ครั้ง

Go to top of page