โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับพิเศษ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 2561

การพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และผลิตสื่อวีดิทัศน์สารคดีทางวัฒนธรรมแก่นักเรียนในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ การอนุรักษ์ และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช (DEVELOPING CREATIVITY AND SKILLS IN CULTURAL DOCUMENTARY VIDEO PRODUCTION TO STUDENTS IN SCHOOLS FOR LEARNING, CONSERVATION AND WISDOM TRANSFER, NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE)

บทคัดย่อ
      

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจพฤติกรรมการเปิดรับและความต้องการสื่อชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 2) ค้นหารูปแบบและเนื้อหาการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และผลิตสื่อวีดิทัศน์สารคดีทางวัฒนธรรมแก่นักเรียน  และ 3) ติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านกระบวนการทำงาน ผลผลิตและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และผลิตสื่อวีดิทัศน์สารคดีทางวัฒนธรรมของนักเรียน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ มีตัวอย่างคือ นักเรียนจาก 5 โรงเรียนของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลการวิจัยพบว่า (1) ตัวอย่างเลือกรับสื่อโทรทัศน์มากเป็นอันดับแรก รูปแบบรายการสารคดีทางวัฒนธรรมทางโทรทัศน์ชุมชนที่ต้องการมากที่สุด คือ สารคดีเชิงท่องเที่ยว และเนื้อหาควรเน้นประเด็นที่ทันสมัยกำลังเป็นที่สนใจ (2) รูปแบบและเนื้อหากิจกรรมที่จัดอบรมการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และผลิตสื่อวีดิทัศน์สารคดีทางวัฒนธรรมแก่นักเรียน ในแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกันไปตามพฤติกรรมการรับสาร ความพร้อมของนักเรียน และความพร้อมของโรงเรียน สำหรับเนื้อหา กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต้องการให้สอดคล้องกับของดีของแต่ละอำเภอที่โรงเรียนตั้งอยู่และข้อมูลที่ทางโรงเรียนมีอยู่ (3) คณะผู้วิจัยติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า มีการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนสู่สาธารณะ 21 ผลงาน นอกจากนี้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งเรื่องเทคนิคการผลิตสื่อวีดิทัศน์สารคดีทางวัฒนธรรมและได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง และยังได้พัฒนาตนเองโดยผ่านการทำงานเป็นทีม

คำสำคัญ:

สื่อวีดิทัศน์ ภูมิปัญญา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สารคดีทางวัฒนธรรม โรงเรียน และการเรียนรู้


Abstract
      

This research aims to (1) investigate community’s behavior in terms of media exposure, and the needs for conservation and community wisdom transfer; (2) seek patterns and contents to develop creativity skill and production of cultural documentary video for students; and (3) evaluate students’ learning through a working process, the output and the outcomes of the students’ development of creativity skill and production of cultural documentary video. Both qualitative and quantitative methodologies were employed in this research. The sample was students from five schools in Nakhon Si Thammarat Province.

The research findings are as follows. (1) The samples are exposed to television as the first media. Tourism documentary is the most desired by the community. Content should present ongoing interesting issues. (2) The patterns and contents of activity in each school are different depending upon the students’ media perception practice and readiness, and school facilities. Contents should be in accordance with the strengths of each district where each school is located and the existing information from the school. (3) The evaluation of students’ learning reveals that there were 21 video clips produced by the students were disseminated to public. Moreover, The students learned from both cultural documentary video production, local art, and local culture.  Furthermore, they were able to develop their skills through teamwork.

Keywords:

Video, Wisdom, Art and culture conservation, Cultural documentary, School and learningอ่าน 383 ครั้ง ดาวน์โหลด 21 ครั้ง

Go to top of page