โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับพิเศษ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 2561

การใช้วัฒนธรรมชุมชนเพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษาชุมชนเกาะศาลเจ้า เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร (THE USE OF COMMUNITY CULTURE FOR THEDEVELOPMENT OF CREATIVE TOURISM: A CASE STUDY OF KO SAN CHAO COMMUNITY, TALING CHAN DISTRICT, BANGKOK)

บทคัดย่อ
      

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาวัฒนธรรมที่เป็นจุดขายของชุมชนเกาะศาลเจ้าเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 2. ศึกษารูปแบบการใช้วัฒนธรรมของชุมชนเกาะศาลเจ้าเพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 3. เพื่อพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนเกาะศาลเจ้า โดยใช้แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)ประกอบกับทฤษฏีการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการท่องเที่ยวในชุมชน อาทิ ผู้นำชุมชน ตัวแทนคณะกรรมการชุมชน การสัมภาษณ์บุคคลทั่วไปที่อาศัยอยู่ในชุมชนและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการท่องเที่ยวในชุมชน การสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว การสำรวจภาคสนาม การสังเกต จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุป ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนเกาะศาลเจ้ามีภูมิหลังด้านภูมิประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นจนเป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว มีการนำวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาปรับเป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างน่าสนใจ ข้อเสนอแนะในงานวิจัยพบว่า ควรสร้างจิตสำนึกเรื่องการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ส่งเสริมให้มีการสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นรวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักท่องเที่ยวเพื่อนำไปสู่ความสมดุลทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างแท้จริง

คำสำคัญ:

วัฒนธรรมชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนเกาะศาลเจ้า เขตตลิ่งชัน


Abstract
      

This study had the following objectives 1) to investigate the outstanding culture of Ko San Chao community, Taling Chan District, Bangkok, 2) to explore the model of using Ko San Chao community culture for the developing of creative tourism, and 3) to develop the guidelines to promote creative tourism of Ko San Chao community. This study is based on the concept of creative tourism of Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization) along with creative tourism theory through the process of collecting data from related documents, interviewing stakeholders from community such as community leaders, representatives of community committee, as well as general people who have lived in the community and non-stakeholder. Additionally, tourists were also interviewed. The researcher conducted field trip and observation. Data collected were then analyzed to draw the conclusion. The results indicated that the historical background of Ko San Chao community is outstanding and attractive for tourists. The unique culture has been interestingly adapted with tourist activities that are consistent to creative tourism theory. The suggestions of this study include that the participation of local people should be cultivated to promote local culture inheritance from generation to generation. The awareness of local culture value should be cultivated towards the cultural and economic harmony and local tourism.  

Keywords:

Community Culture, Creative Tourism, Ko San Chao Community, Taling Chan Districtอ่าน 592 ครั้ง ดาวน์โหลด 53 ครั้ง

Go to top of page