โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับพิเศษ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 2561

การเสริมความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยนวัตกรรมการบริการ: กรณีศึกษาบริษัทจัดการโรงแรมไทย (ENHANCING COMPETITIVE ADVANTAGE THROUGH SERVICE INNOVATION: A CASE STUDY OF THAI HOTEL MANAGEMENT COMPANIES)

บทคัดย่อ
      

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้นวัตกรรมการบริการของบริษัทจัดการโรงแรมไทยเพื่อเสริมความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยใช้กรอบแนวคิดนวัตกรรมการบริการของ Ostrom et al. (2010) ในการวิเคราะห์เนื้อหาจากบทความวิชาการ รายงานของภาคเอกชน และเอกสารของบริษัทจัดการโรงแรมไทย ใน 3 ด้าน ประกอบไปด้วย การให้บริการรูปแบบใหม่ กระบวนการการให้บริการแบบใหม่ และโมเดลธุรกิจบริการแบบใหม่ ผลการศึกษาพบว่า บริษัทจัดการโรงแรมไทยใช้นวัตกรรมการบริการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างเป็นหลักและผลการศึกษาได้สนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่พบว่านักท่องเที่ยวมีความลึกซึ้งและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นนวัตกรรมการบริการจึงมีความสำคัญต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของโรงแรม

คำสำคัญ:

นวัตกรรมการบริการ ความได้เปรียบทางการแข่งขันโรงแรม ประเทศไทย


Abstract
      

This paper aims to examine how Thai hotel management companies utilize service innovation to enhance competitive advantage. By reviewing academic literature, industry reports and company documents, data were analyzed using a content analysis approach. Based on Ostrom et al. (2010)’s framework of service innovation, this paper has identified service innovation utilized by Thai hotel management companies, consisting of new service concept, new service process, and new service business model. The findings have revealed that differentiation strategies were mainly used by Thai hotel management companies to enhance competitive advantage through service innovation. Moreover, the findings have supported relevant studies that service innovation is crucial to hotels’ competitiveness as tourists become increasingly sophisticated.

Keywords:

Service Innovation, Competitive Advantage, Hotel, Thailandอ่าน 470 ครั้ง ดาวน์โหลด 69 ครั้ง

Go to top of page