โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับที่ 102 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2561 2561

แนวคิดทางทฤษฎีของการประกันภัยรายย่อย (THEORETICAL CONCEPTS OF MICROINSURANCE)

บทคัดย่อ
      

บทความนี้เป็นบทความทางวิชาการเกี่ยวกับการประกันภัยรายย่อยหรือไมโครอินชัวรันส์สำหรับผู้มีรายได้น้อยวัตถุประสงค์ของบทความนี้เพื่อทบทวนวรรณกรรมการประกันภัยรายย่อยที่เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม ซึ่งได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านความเสี่ยงของแต่ละบุคคลและทฤษฎีอรรถประโยชน์ที่คาดหวัง แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการไม่ชอบความสูญเสียและทฤษฎีความคาดหวัง แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมความกลัวความไม่แน่นอนและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลที่พึงพอใจในการได้รับผลตอบแทนในปัจจุบันมากกว่าอนาคต (Hyperbolic Discounting) นอกจากนี้ ในการทบทวนยังได้นำเสนอการทดสอบแนวคิดและทฤษฎีในทางปฎิบัติ ซึ่งจากการทดสอบทำให้พบปัจจัยหลายอย่างที่อาจมีส่วนสำคัญต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อยและการขยายการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันภัยในตลาดเกิดใหม่

คำสำคัญ:

ประกันภัยรายย่อย แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม


Abstract
      

This academic article is concerned microinsurance for people that have low income. The purpose of the article is to review microinsurance literature on the concepts and theories of behavioral economics, including the concept of risk behavior of individuals and the theory of expected utility, concepts about loss aversion and expectation theory, concepts of ambiguity aversion and individual behavior being satisfied with the current return over the future (Hyperbolic discounting). In addition, the review also presents a test of concepts and theories in practice. The test reveals several factors that may contribute significantly to the demand for microinsurance products and the growth extension of the insurance industry in emerging markets.

Keywords:

Microinsurance, Concepts and Theories of Behavioral Economicsอ่าน 356 ครั้ง ดาวน์โหลด 37 ครั้ง

Go to top of page