โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับที่ 102 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2561 2561

องค์ประกอบของความเป็นผู้ประกอบการในสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย (ENTREPRENEURSHIP COMPONENTS OF TOURISM BUSINESS IN THAILAND)

บทคัดย่อ
      

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของตัวบ่งชี้ความเป็นผู้ประกอบการในสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ประชากรกลุ่มเป้าหมาย (Target Population) คือ พนักงานระดับผู้จัดการในสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในปะเทศไทย จำนวน 9,134 แห่ง ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บตัวอย่างได้จำนวน 400 คน จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองด้วยโปรแกรม AMOS ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ค่าน้ำหนักองค์ประกอบเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การสร้างสรรค์นวัตกรรม (0.95) การดำเนินงานเชิงรุก (0.91) และด้านการกล้าเสี่ยง (0.86) แสดงว่า โมเดลสมการเชิงโครงสร้างอันดับที่สองของความเป็นผู้ประกอบการในสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี

คำสำคัญ:

ความเป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจท่องท่องเที่ยว


Abstract
      

The objectives of this research were to investigate of validity and reliability the accuracy of indicators for Entrepreneurship. The target population was managers who worked in tourism business’s Thailand in 9,134 firms. The questionnaires were utilized as a research instrument. A total of 400 completed questionnaires were returned. Second order confirmatory factor analysis by AMOS was used to analyze the data. The results of this study showed that this measurement model was well fitted to the empirical data. Factor loadings of Innovativeness, Proactiveness, and Risk Taking were 0.95, 0.91, and 0.86 respectively. Thus, this model exhibited acceptable levels of fitted.

Keywords:

Entrepreneurship, Tourism and Guide Businessอ่าน 310 ครั้ง ดาวน์โหลด 32 ครั้ง

Go to top of page