โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับที่ 102 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2561 2561

ศักยภาพการแข่งขันของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จังหวัดศรีสะเกษ (COMPETITIVENESS OF AGRO-PROCESSING INDUSTRIAL CLUSTERS, SRISAKET PROVINCE)

บทคัดย่อ
      

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพการแข่งขันและเพื่อเสนอแนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จังหวัดศรีสะเกษ  โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่รวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ประกอบด้วยอุตสาหกรรมต้นน้ำ ได้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูก กลางน้ำ ได้แก่ ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากสินค้าเกษตร และปลายน้ำ ได้แก่ ผู้ค้าและจัดจำหน่าย ประเภทหอม กระเทียม พริก และเห็ดจำนวน 28 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินได้พัฒนาจากทฤษฏีระบบเพชรของ Michael E. Porter และ โมเดลเก้าปัจจัย (Nine-factor model) โมเดลรูปกรวย (Funnel model)  และโมเดลการแข่งขันที่บรรลุเป้าหมายและดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน (Destination competitiveness and sustainability model) โดยกำหนดคะแนนประเมิน 4 ระดับ ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เกษตรแปรรูป จังหวัดศรีสะเกษอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 2.88 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.26 โดยมีศักยภาพด้านสถานะอุปสงค์อยู่ในระดับสูง 3.23 คิดเป็นร้อยละ 80.63  เมื่อเทียบกับศักยภาพด้านกลยุทธ์ โครงสร้างและสภาพการแข่งขันของธุรกิจด้านสถานะปัจจัยการผลิต ด้านโอกาส ด้านรัฐบาลและด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยมีคะแนนที่ 2.98 คะแนนหรือร้อยละ 74.38, 2.92 หรือร้อยละ 73, 2.85 หรือร้อยละ 71.25, 2.66 หรือร้อยละ 66.46, 2.65 หรือร้อยละ 66.25 ตามลำดับ

คำสำคัญ:

ศักยภาพการแข่งขัน คลัสเตอร์ ทฤษฏีระบบเพชร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป


Abstract
      

This study aims to assess the competitiveness and to propose the guidelines for increasing the competitiveness of agro-industrial clusters in Srisaket Province. The sample was 28 small and medium enterprises which were grouped into agro-processing clusters including upstream such as farmers, intermediate such as agro-processing entrepreneurs and downstream industry such as trader and distributers of onion, garlic, chili and mushrooms 28 firms. The questionnaire with four-level evaluation scale was developed from diamond model of Michael E. Porter, nine-factor model, funnel model, and destination competitiveness and sustainability model. The research results showed that the overall competitiveness of agro-industrial clusters in Srisaket province was high level at 2.88 or 73.2% which demand conditions were high level at 3.23 or 80.63%, compared with the competitiveness in firm strategy, structure and rivalry, factor conditions, chance, government and, related and supporting industries were slightly high level at 2.98 or 74.38%, 2.92 or 73%, 2.85 or 71.25%, 2.66 or 66.46%, 2.65 or 66.25% consecutively.

Keywords:

Competitiveness, Cluster, Diamond Model Theory, Agro-processing Industry   อ่าน 343 ครั้ง ดาวน์โหลด 17 ครั้ง

Go to top of page