โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับที่ 102 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2561 2561

วิเคราะห์การคุ้มครองทางสังคมของไทยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ANALYSIS OF SOCIAL PROTECTION IN THAILAND ACCORDING TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS)

บทคัดย่อ
      

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานะปัจจุบันของการคุ้มครองทางสังคมของประเทศไทยและวิเคราะห์ช่องว่างการวิจัยและช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติตามเป้าประสงค์ที่ 1.3 ของเป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน ผลการศึกษา พบว่า

  1. การคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย ประกอบด้วย หลักการประกันซึ่งแบ่งออกเป็น การประกันสังคม และการประกันสุขภาพ การคุ้มครองแรงงาน การประชาสงเคราะห์ และการบริการสังคมอื่นๆ ประชากรไทยร้อยละ 21.27 ของประชากรทั้งประเทศ (67.2 ล้านคน) ได้รับการคุ้มครองทางสังคมโดยการประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา39รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ 7,671 ล้านบาท ในการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการตามสิทธิขั้นพื้นฐาน
  2. ผลการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างสภาพปัจจุบันของไทยกับเป้าประสงค์ 1.3 และตัวชี้วัด 1.3.1 ขององค์การสหประชาชาติพบว่า  มีการคุ้มครองทางสังคมของกลุ่มเด็ก กลุ่มแรงงานกรณีเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มคนยากจนและเปราะบางตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัด แต่ในกลุ่มหญิงมีครรภ์ที่เป็นแรงงานนอกระบบยังไม่มีมาตรการคุ้มครอง และผู้สูงอายุที่ไม่ทำงาน แม้ว่ารัฐบาลจะจัดสรรเบี้ยยังชีพให้จำนวนหนึ่ง แต่ก็ไม่เพียงพอกับการดำรงชีวิต รัฐบาลควรมีนโยบายการเพิ่มเบี้ยยังชีพหรือมีมาตราการอื่นที่เหมาะสม

คำสำคัญ:

การคุ้มครองทางสังคม การพัฒนาอย่างยั่งยืน ความยากจนในประเทศไทย


Abstract
      

The objectives of this research were to study the current situation of social protection in Thailand and to analyze the gaps in achieving the sustainable development of the United Nations in Target 1.3, Goal 1; End Poverty.  The results of the study found that:

1. The social protection in Thailand consisted of social security, health insurance, labour protection, social welfare and other social services. 21.27% of the total populations obtained the social protection under Article 33 and 39. 7,671 million baht annual budget was allocated for enhancement and improvement of social protection and social welfare services for the quality of life and wellbeing of people based on their basic rights. 

2.  The analysis result in gaps of the current social protection of Thailand and Target 1.3, Goal 1 of the United Nations in achieving the goal of sustainable development in Goal 1, Target 1.3 was that the social protection for children, registered labours, the disable and the poor and vulnerable could meet the goal and target. At the same time, the social protection did not cover unregistered pregnant labours. For the senior people, even the elderly care allowance was granted monthly but that could not cover the present cost of living. The additional allowance and appropriate measures should be implemented by the government. 

Keywords:

Social Protection, Sustainable Development, Poverty in Thailandอ่าน 303 ครั้ง ดาวน์โหลด 27 ครั้ง

Go to top of page