โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับที่ 102 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2561 2561

แรงจูงใจและกลวิธีการเรียนภาษาของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม (MOTIVATIONS AND LANGUAGE LEARNING STRATEGIES OF HOTEL RECEPTIONISTS)

บทคัดย่อ
      

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจและกลวิธีการเรียนภาษาของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าโรงแรม 3 ดาวในกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับแรงจูงใจและการเลือกใช้กลวิธีการเรียนภาษา งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลเชิงปริมาณผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการทดสอบแบบไคสแควร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณผลการศึกษางานวิจัยพบว่า พนักงานต้อนรับส่วนหน้าโรงแรม 3 ดาวในกรุงเทพมหานครได้รับแรงจูงใจจากภายนอกในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะแรงจูงใจที่เกิดจากเงื่อนไขภายนอกและความขัดแย้งภายในตนเอง (introjected regulations) ซึ่งพนักงานต้อนรับเหล่านี้ปรารถนาที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นเพื่อประโยชน์ต่องานที่รับผิดชอบในปัจจุบันนอกจากนี้พบว่าพนักงานต้อนรับส่วนหน้าโรงแรม 3 ดาว ใช้กลวิธีการเรียนภาษา คือ กลวิธีด้านอภิปัญญา (metacognitive strategies) สูงที่สุดในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ หมายถึงผู้เรียนปรารถนาที่จะจัดการกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และงานวิจัยนี้ยังพบว่าแรงจูงใจและการเลือกใช้กลวิธีการเรียนภาษามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญเชิงสถิติ ซึ่งผู้เรียนที่มีระดับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษสูงจะใช้กลวิธีด้านอภิปัญญา (metacognitive strategies)และกลวิธีด้านอารมณ์และความรู้สึก (affective strategies) มากที่สุดตามลำดับ และผู้เรียนที่มีระดับแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษปานกลางเลือกใช้กลวิธีด้านการทดแทน (compensation strategies) และด้านการจดจำ (memory strategies) มากที่สุดตามลำดับ

คำสำคัญ:

โรงแรม 3 ดาว พนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอก กลวิธีการเรียนรู้ภาษา


Abstract
      

This study aims to investigate the motivational factors and learning strategies used by 3-star hotel receptionists in Bangkok. Also, it aims to examine whether there is a relationship between the level of motivation and the choice of strategy. The data collecting technique for the quantitative approach was Likert-scale questions. In this research, descriptive statistics and Chi-square test were used to analyse the quantitative data. The results revealed that the majority of participants were predominantly extrinsically motivated; the introjected regulations were the highest motivational factor because the desire to have better English was mainly driven by their current job responsibilities. For the strategies used, it was found metacognitive strategies were the most frequently used by the receptionists. This indicates that these adult learners preferred undertaking their own learning process. Furthermore, it was discovered that there was a significant relationship between the level of motivation and the choice of strategy use. Also, highly-motivated receptionists adopted indirect strategies (metacognitive and affective strategies) while the medium-motivated receptionists mostly used direct strategies (compensation and memory strategies).

Keywords:

3-star Hotel, Hotel Receptionists, Intrinsic Motivation, Extrinsic Motivation, Language Learning Strategiesอ่าน 420 ครั้ง ดาวน์โหลด 43 ครั้ง

Go to top of page