โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับที่ 102 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2561 2561

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาครูด้านการวัดประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (MODEL FOR THE DEVELOPMENT OF THE COMPETENCIES OF STUDENT TEACHERS IN THE ASSESSMENT OF LEARNING AND INNOVATION SKILLS FOR LEARNERS IN THE TWENTY-FIRST CENTURY)

บทคัดย่อ
      

การวิจัยในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการวัดประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และ 2) ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูด้านการวัดประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนสมรรถนะรายด้านของการสอบแต่ละครั้ง เมื่อจำแนกตามสาขาวิชาที่ศึกษา โดยผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ คือ 1) สาขาวิชาภาษาไทย และ 2)  สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมินสมรรถนะของนักศึกษาครูด้านการวัดประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้านความรู้ 1 ฉบับ ด้านทักษะ 1 ฉบับ ด้านคุณลักษณะ 1 ฉบับ โดยมีการวัดประเมิน ด้านความรู้ ด้านทักษะและด้านคุณลักษณะ ของนักศึกษาครูในการวัดประเมินผลทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม จำนวน 4 ครั้ง คือ ก่อนทำการทดลอง 1 ครั้ง ระหว่างทำการทดลอง 2 ครั้งและหลังการทดลอง 1 ครั้ง จำแนกตามสาขาวิชา โดยใช้การวิเคราะห์โปรไฟล์ (Profile Analysis) เพื่อเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนสมรรถนะรายด้านของการสอบแต่ละครั้งของนักศึกษาครู

ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบที่สร้างขึ้นนำไปใช้พัฒนาสมรรถนะด้านการวัดประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ตามวัตถุประสงค์ 2) ผลเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนสมรรถนะรายด้านของการสอบแต่ละครั้งของนักศึกษาครู พบว่า นักศึกษาทั้ง 2 สาขาวิชามีคะแนนสมรรถนะสูงขึ้นกว่าก่อนทำการทดลองในทุกด้าน

คำสำคัญ:

รูปแบบ สมรรถนะด้านการวัดประเมิน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21


Abstract
      

The objectives of this research were to 1) create pattern for competency development on the assessment of learning and innovation skill in the 21st century skills, and 2) to assess quality of competency development pattern on the assessment of learning and innovation skill in the 21st century skills. To do so, changes that occurred on each competency categories in each assessment were compared. Samples of this research were selected through the use of stratified sampling technique. The samples were 50 college students pursuing teaching degrees from Department of Thai Language and Department of Education Program in Chemistry and General Science. The research instrument comprised of a knowledge competency assessment form, a skill competency assessment form, and a characteristic competency assessment form on learning and innovation skill in the 21st century. In all, the assessments were conducted on knowledge, skill, and characteristic of college students pursuing teaching degrees. The research was conducted 4 times, including a pre-experimental stage, 2 times during experimental stages, and a post-experimental stage. Profile analysis was used to analyze the data in order to compare the score changes that occurred on each competency categories in each assessment.

The result suggested that (1) the pattern that was created could be implemented and met the objective of developing competency on the assessment of learning and innovation skill in the 21st century, and (2) the comparison on the score changes of each competency categories in each assessment among students pursuing teaching degrees found that students from both departments were likely to have higher competency scores on all categories than the pre-experimental stage.

Keywords:

Model, Competency on the assessment, A assessment of learning and innovation skills for learners in the twenty-first century.อ่าน 334 ครั้ง ดาวน์โหลด 30 ครั้ง

Go to top of page