โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับที่ 102 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2561 2561

พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้บริโภคไทยและเยอรมนี (PURCHASING BEHAVIOR AND MARKETING MIX FACTOR OF GREEN REFRIGERATOR PRODUCT: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN THAI AND GERMAN CONSUMERS)

บทคัดย่อ
      

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคไทยและเยอรมนีในการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องทำความเย็นกรีน ตัวอย่างที่ใช้คือ ผู้บริโภคไทยที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น จำนวน 402 ราย และผู้บริโภคเยอรมนีที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตู้เย็น จำนวน 394 ราย งานวิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลทางออนไลน์และสุ่มแบบมีวัตถุประสงค์ (Purposive sampling) สถิติที่ใช้คือ สถิติพรรณนา สถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi-squares) สถิติทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้บริโภคในประเทศเยอรมนีรับทราบเกี่ยวกับสารทำความเย็นที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและมีความคิดเห็นว่าสารดังกล่าวช่วยลดภาวะโลกร้อนและลดภัยธรรมชาติสูงกว่าผู้บริโภคในประเทศไทย (2) ความสนใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคไทยสูงกว่าผู้บริโภคเยอรมนี (3) สื่อโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตและโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคไทยตัดสินใจมากที่สุด ส่วนสื่อที่มีผลมากที่สุดต่อผู้บริโภคเยอรมนี คือ การบอกต่อของคนรู้จัก เพื่อน หรือญาติ รองลงมา คือ การได้รับคำแนะนำจากพนักงานขาย และ (4) โดยรวมแล้ว ผู้บริโภคไทยให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการเลือกซื้อตู้เย็นในระดับมากที่สุด และพบว่าให้ความสำคัญในระดับที่สูงกว่าผู้บริโภคเยอรมนี งานวิจัยเสนอแนะว่า บริษัทผู้ผลิตในประเทศไทยควรมุ่งทำการตลาดในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้งสี่ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยและส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคไทยในที่สุด

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการซื้อ ส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์เครื่องทำความเย็นกรีน


Abstract
      

This study aimed to compare purchasing behaviour of Thai and German consumers, focusing on their purchasing behaviour and marketing mix factors in purchasing green refrigerator product.  Using purposive sampling method, online questionnaires were sent to Thai and German refrigerator users.  The samples were 402 refrigerator users in Thailand and 394 refrigerator users in Germany.  The statistical analyses of this study were descriptive statistics, Chi-squares test and t-test. The findings were (1) Consumers in Germany were aware of green refrigerants and were of the opinion that these substances reduced global warming and reduced natural disasters than consumers in Thailand, (2) the interest level of Thai consumers in using green refrigerator products was higher than  German consumers, (3) the media which had the most influence on Thai consumers were internet and television, while for Germany consumers, the media which had the most impact were the referral of acquaintances, friends or relatives, followed by recommendation from sales persons, and (4) Thai consumers found that marketing mix was the most important factor for their refrigerator buying decisions and had a higher rate of giving importance to marketing mix than German consumers.  This paper suggests that Thai manufacturers should focus on marketing mix, including product, price, place and promotion, to respond to the needs of Thai consumers and ultimately affect their purchasing behaviour. 

Keywords:

Purchasing Behavior, Marketing Mix, Green Refrigerator Product อ่าน 296 ครั้ง ดาวน์โหลด 22 ครั้ง

Go to top of page