โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับที่ 102 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2561 2561

ผลกระทบของการบริหารข้อมูลสมัยใหม่ที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (EFFECTS OF MODERN DATA MANAGEMENT ON COMPETITIVE ADVANTAGE OF ELECTRONIC COMMERCE IN THAILAND)

บทคัดย่อ
      

ในการพัฒนาฐานข้อมูลขององค์กรให้มีประสิทธิภาพนั้นถือเป็นส่วนสำคัญที่องค์กรจะต้องคำนึงถึงเพื่อเป็นการสร้างฐานการบริหารงานที่ดีให้องค์กรก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันและยังเป็นแรงกระตุ้นในการทำงานของผู้บริหารให้มีความมุ่งมั่นตลอดจนองค์กรมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำให้ผลการดำเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิจัยผลกระทบของการบริหารข้อมูลสมัยใหม่ที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยจำนวน 120 คนและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ t-test F-test (ANOVA และ MANOVA) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ

โดยสรุปการบริหารข้อมูลสมัยใหม่มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน ดังนั้นผู้บริหารธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยควรให้ความสำคัญการวางแผนพัฒนาการดำเนินงานด้านการบริหารข้อมูลสมัยใหม่ให้มีความสัมพันธ์กับความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้องค์กรเกิดการพัฒนาโดยเฉพาะด้านความก้าวหน้าในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้บริหารที่มีความสามารถในการบริหารข้อมูลสมัยใหม่อย่างเต็มความสามารถจะสามารถนำองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างประสิทธิภาพ และส่งผลให้องค์กรเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

คำสำคัญ:

การบริหารข้อมูลสมัยใหม่ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย


Abstract
      

Organization the development quality of organization information system to gain competitive advantage over competitors and motivate the directors to be more commitment and dedicated as well as sustainable development in organization to achieve organizational operational goals.

Therefore, this researched in the effect of modern data management on competitive advantage of Electronic Commerce in Thailand by compiling information from 120 Electronic Commerce executive directors and using questionnaires as follows T-Test, F-Test (ANOVA and MANOVA) to utilize Simple Correlation Analysis, Regression Analysis and Multiple Regression Analysis.

In conclusion, in this research has explained that modernized information management has positive relations and effects on competitive advantage of Electronic Commerce in Thailand. Consequently, Electronic of Commerce executives need to focus on implementation plan and develop information management related to competitive advantage of Electronic Commerce in order to succeed and progress Electronic Commerce company in Thailand. The extensive executives have the ability to fully manage modern information. It can be able to bring the organization to the goals set effectively.

Keywords:

Modern Data Management, Competitive Advantage, Electronic Commerce in Thailandอ่าน 312 ครั้ง ดาวน์โหลด 15 ครั้ง

Go to top of page