โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับที่ 102 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2561 2561

แบบจำลองประเมินความอยู่รอดทางธุรกิจ (BUSINESS SURVIVAL ASSESSMENT MODEL)

บทคัดย่อ
      

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการวัดภาวะการล้มละลายทางธุรกิจของบริษัทเพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของความอยู่รอดทางธุรกิจ โดยศึกษาจากข้อมูลงบการเงินที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงปี 2555-2558 ของบริษัทที่ไม่มีปัญหาทางการเงินหรือความอยู่รอดทางธุรกิจ จำนวน 95 บริษัท และบริษัทที่มีปัญหาทางการเงินหรือความอยู่รอดทางธุรกิจจำนวน28 บริษัท โดยใช้เทคนิคทางสถิติแบบการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) โดยพัฒนาตัวแบบเพิ่มเติม ที่อาศัยข้อมูลจากอัตราส่วนทางการเงินของกระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมดำเนินงาน

ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของสมการถดถอยโลจิสติกที่ใช้ทำนายบริษัทที่ไม่ล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้ถูกต้องร้อยละ 89.50 และทำนายบริษัทที่ล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้ถูกต้องร้อยละ 72.10 และโดยเฉลี่ยแล้วสมการถดถอยโลจิสติก สามารถทำนายโดยรวมได้ร้อยละ 76.40

คำสำคัญ:

แบบจำลองและความอยู่รอดทางธุรกิจ


Abstract
      

The purpose of this research is to develop a measurement model for Business bankruptcy and tools for financial risk management of survival business. The data for this study was based on the financial statements which were contained in the Stock Exchange of Thailand during 2012-2015. There were 95 companies with no financial problems or survival business and 28 companies with financial difficulties or survival business. The data was analyzed by logistic regression. This research developed additional models which based on financial ratio of cash flow, generating from operating activities by using the predicted logistic regression of the independent variables (financial ratio) toward the financial failure of companies.

The result found that the efficiency of the regression equation used to predict companies that89.50 of financial strong companies, listed in the SET were predicted correctly. Moreover, 72.10% of financial problem companies were predicted correctly. On average, 76.40% of both types of companies were predicted by using Logistics Regression correctly.

Keywords:

Prediction Model and Survival Businessอ่าน 308 ครั้ง ดาวน์โหลด 17 ครั้ง

Go to top of page