โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับที่ 102 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2561 2561

แบบจำลองการประมาณประสิทธิภาพของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (THE PRACTICAL MODEL FOR ESTIMATING STOCK PERFORMANCE ON THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND USING THE LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS)

บทคัดย่อ
      

นักลงทุนทั่วไปควรมีความสามารถในการระบุปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุนด้วยวิธีการไม่ซับซ้อนและได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแบบจำลองทางการเงินเพื่อประมาณการหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงของบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทางการเงินใน พ.ศ. 2559-2560 จำนวน 668 หลักทรัพย์ ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression Analysis: LRA) ผลการวิจัยพบว่า การกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ได้จากกำไรส่วนเกินทุน(Capital Gain Yield) เทียบกับค่าเบต้า(Beta) ทั้ง 4 แบบจำลองตามสถานการณ์ ล้วนทำนายหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างแม่นยำตั้งแต่ 91.5-98.7% โดยแบบจำลองในสถานการณ์ที่ 1 มีความแม่นยำสูงที่สุด ทั้ง 4 แบบจำลองได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด ในทางกลับกันได้รับอิทธิพลเชิงลบจากมูลค่าทางการตลาด รองลงมาคืออัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราการถือครองหลักทรัพย์จากนักลงทุนรายย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ณ ระดับ 0.10

คำสำคัญ:

ประสิทธิภาพของหลักทรัพย์ กำไรส่วนเกินทุน อัตราส่วนทางการเงิน การถดถอยโลจิสติกส์ และมูลค่าทางการตลาด


Abstract
      

Investors should have the ability to identify the main factors which can affect the stock performance for making investmentdecisions with easy method for high accuracy. The purpose of this study is to find practical models with financial factors to estimate stock performance of Thai company listed on the stock exchange of Thailand under environmental changes. The population is represented by companies listed on the stock exchange of Thailand during 2016-2017 total of 668 companies. Using logistic regression analysis (LRA). The research results found that the stock performance was measured by the percentage difference between value capital gain yield and Beta. There are 4 situation models were predicted the stock performance accurately 91.5-98.7%. The 1st situation model was highest accuracy rate. 4 models of the stock performance were received the positive influence from trading valuefactor, on the other handthey received the negative influence from market value, return on assets and free float rate at 0.10 significant level.

Keywords:

Stock Performance, Capital Gain, Financial Ratio, Logistic Regression and market Capabilityอ่าน 397 ครั้ง ดาวน์โหลด 30 ครั้ง

Go to top of page