โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับที่ 102 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2561 2561

ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยทุนทางปัญญากับคุณภาพกำไรและมูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (THE RELATIONSHIP BETWEEN INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURES ON EARNINGS QUALITY AND MARKET VALUES OF THAI LISTED COMPANIES IN TECHNOLOGY SECTOR

บทคัดย่อ
      

ทุนทางปัญญาเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร  ยิ่งไปกว่านั้นทุนทางปัญญาเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน และมีมูลค่าที่ซ่อนอยู่ ดังนั้นการเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญาจึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ใช้สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการประเมินกิจการในด้านต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ งานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดเผยทุนทางปัญญาและความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยทุนทางปัญญากับคุณภาพกำไรและมูลค่าตามราคาตลาด  ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการศึกษาพบว่ามีการเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญาโดยใช้ตัวอักษร (จำนวนคำ) มากที่สุด  ซึ่งมีลักษณะการเปิดเผยโดยใช้การบรรยายมากที่สุด สำหรับตำแหน่งการเปิดเผยในรายงานประจำปีพบมากที่สุดในตำแหน่งการประกอบธุรกิจ โดยระดับการเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญาพบว่าอยู่ในระดับน้อย นอกจากนี้พบว่า การเปิดเผยทุนทางปัญญาไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพกำไรและมูลค่าตามราคาตลาด 

คำสำคัญ:

ทุนทางปัญญาคุณภาพกำไร มูลค่าตามราคาตลาด


Abstract
      

An intellectual capital is essential in making a competitive advantage of organizations. In addition, the intellectual capital is intangible asset and has hidden value. Therefore, a disclosure of intellectual capital information is beneficial for relevant users who can utilize this information to evaluate the business in various aspects of devising making. This paper aims to investigate how the  intellectual capital were disclosed as well as  examine the relationships between the intellectual capital disclosures on earnings quality and market values of listed companies in the Stock Exchange of Thailand (SET) focusing  technology sector. Content analysis was used to analyze the data. The findings revealed that the disclosure of intellectual capital information focuses mostly on textual disclosure (amount of words). The nature of disclosure of intellectual capital information is a narrative form. On the other hand, the section of an annual report in which intellectual capital mostly disclosed is a business operation section. The disclosure of intellectual capital information was at low level. Moreover, the disclosure of intellectual capital has no significant relationship with the earnings quality and the market values.

Keywords:

Intellectual Capital, Earnings Quality, Market Valuesอ่าน 469 ครั้ง ดาวน์โหลด 68 ครั้ง

Go to top of page