โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

ปีที่ 32 ฉบับที่ 102 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2561 2561

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตระหว่างเจ้าของที่ดินกับผู้เช่าที่ดินในการผลิตภาคเกษตรกรรมในประเทศไทย: กรณีศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครสวรรค์ และนครราชสีมา (A COMPARATIVE STUDY OF PRODUCTION EFFICIENCY BETWEEN LAND OWNERS AND TENANTS IN AGRICULTURAL PRODUCTION IN THAILAND: THE CASE STUDY OF SUPHANBURI, KANCHANABURI, NAKHON SAWAN, AND NAKHON RATCHASIMA PROVINCE)

บทคัดย่อ
      

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของปัจจัยการเช่าที่ดินหรือการเป็นเจ้าของที่ดิน ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิต โดยพิจารณาจากผลผลิตและค่าใช้จ่ายในการลงทุนใน 4 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครสวรรค์ และนครราชสีมา

จากการวิเคราะห์ ANOVA เพื่อดูประสิทธิภาพการผลิตระหว่างเกษตรกรเจ้าของที่ดินและผู้เช่าที่ดิน ไม่สามารถสรุปได้ว่าการเช่าที่ดินเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อผลิตผลและการลงทุนในปัจจัยการผลิตของเกษตรกร และจากการวิเคราะห์โดยใช้ Propensity Score Matching พบว่า (1) เกษตรกรที่เป็นเจ้าของที่ดินมักเป็นผู้ทำการเกษตรมาเป็นระยะเวลานานกว่าเกษตรกรผู้เช่า (2) เกษตรกรผู้เช่าที่ดินมีแนวโน้มขายสินค้าได้ในราคาที่ต่ำกว่าเกษตรกรเจ้าของที่ดิน (3) เกษตรกรผู้เช่ามีหนี้สินมากกว่าเกษตรกรเจ้าของที่ดิน และ (4) เกษตรกรผู้เช่าเกือบทั้งหมดไม่ทราบว่ามีคณะกรรมการเช่าที่ดินประจำตำบล

คำสำคัญ:

เช่าที่ดิน เจ้าของที่ดิน ประสิทธิภาพ


Abstract
      

The objective of this study is to compare the effects of the status of land tenancy and land owner on production efficiency in terms of yields and investment expenditure in four provinces namely Suphanburi, Kanchanaburi, Nakhon Sawan, and Nakhon Ratchasima.

The results of the ANOVA analysis revealed that there is no clear pattern that would allow us to conclude that the behavior of tenants conforms to a priori expectations on investments and performance measured in terms of yields. In this study, we also used Propensity Score Matching (PSM) to analyze the differences between land owners and tenants. The main findings were that (1) landowners are generally those who have been living and farming in the area longer than the tenants; (2) output prices received by tend to be lower than land owners tenants were lower; (3) tenants are also more heavily in debt than landowners; and (4) most of the tenants in the study areas were not aware of the existence of the Tambon Committee on Tenancy Farming.

Keywords:

Tenancy, Owner, Efficiencyอ่าน 283 ครั้ง ดาวน์โหลด 18 ครั้ง

Go to top of page